Dự báo thời tiết

Hôm nay,29/01/2015

Nhiệt độ: 20 - 23oC

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23, vùng núi có nơi 16 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Quảng Cáo
Truy cập

Đang xem: 95

Số lượt truy cập: 5.929.371

Chỉ đạo - Hướng dẫn
KẾ HOẠCH số 354-KH/TG ngày 16/02/2013 về việc "Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2013"
Ngày đăng: 18-02-2013
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TG ngày 22/01/2013 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo năm 2013”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013”; Chương trình công tác số 22-CTr/TU ngày 25/12/2012 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2013, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái xây dựng “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2013” như sau:

                               I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

            1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013” và Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy về các lĩnh vực thuộc khối khoa giáo năm 2013.

2. Tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giáo dục & đào tạo, dạy nghề; khoa học, công nghệ, môi trường; y tế; dân số, gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; thể dục thể thao; công tác phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Thành phố về các lĩnh vực công tác khoa giáo.

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 27/01/2011 của Thành ủy Móng Cái về “Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020”.

4. Tập trung xóa đói giảm nghèo bền vững, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ giảm nghèo; tăng cường hỗ trợ nhân dân vùng sơn khu, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

            5. Triển khai các giải pháp phấn đấu giảm tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; xây dựng và triển khai phương án thu hút dân số giai đoạn 2012 - 2015 để bảo đảm quy định số dân đối với thành phố Đô thị loại II.

            6. Chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình; tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên lĩnh vực khoa giáo.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC CỤ THỂ

            1. Về Giáo dục và Đào tạo:

            - Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Nâng cao chất lượng toàn diện các cấp học, nhất là các trường ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng xa và các trường ngoài công lập; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

- Phấn đấu trong năm 2013 xây dựng thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 13 - NQ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013”.

- Kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến 2020 và chương trình kiên cố hoá trường lớp, xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2013.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Móng Cái về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản:

+ Chỉ thị số 06 - CT/TU ngày 29/12/2011 của Thành ủy Móng Cái “Về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm và học thêm”.

+ Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 27/01/2011 của Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020”;

+ Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 22/12/2011 của Thành ủy về “Thực hiện Thông báo số 439-TB/TU ngày 15/01/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh về “Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020”;

+ Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 14/02/2012 về “Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù cho người lớn”.

            - Tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Đề án của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX).

            - Nắm bắt kết quả năm học 2012 - 2013 và tình hình chuẩn bị cho năm học 2013 – 2014. Chỉ đạo, tổ chức chương trình học lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục – đào tạo.

           

            - Phối hợp với Phòng Giáo dục – đào tạo triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương trong hệ thống trường học” trên địa bàn Thành phố, đồng thời tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh và 5 năm Móng Cái được công nhận là Thành phố”.

- Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

            2. Về dạy nghề và xóa đói giảm nghèo:

            * Về dạy nghề:

            - Tạo điều kiện thuận lợi cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng đào tạo các ngành, nghề phù hợp với điều kiện, tiềm năng thế mạnh đáp ứng phương hướng phát triển thành phố theo cơ cấu: dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

            - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai có hiệu quả “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” theo Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh; triển khai từng bước việc dạy nghề cho lao động nông thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 9 xã trên địa bàn thành phố.

            - Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ.

            * Về xóa đói giảm nghèo:

- Tập trung xóa đói giảm nghèo bền vững, huy động tối đa các nguồn lực để giảm nghèo; tăng cường hỗ trợ nhân dân các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đầu tư phát triển sản xuất, tự mình vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%, không còn nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013”.

            - Tiếp tục tuyên truyền toàn dân thực hiện tốt chính sách đối với người có công; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

            - Tiếp tục tham gia làm tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại và nắm cụ thể nhu cầu trợ giúp đối với từng hộ nghèo để xây dựng phương án, kế hoạch vận động các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị đỡ đầu, trợ giúp.

            3. Về công tác dân số, gia đình, trẻ em:

            * Công tác dân số:

            - Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 15/7/2008 về tiếp tục kiện toàn BCĐ và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh chính sách DS-KHHGĐ” và kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác Dân số KHHGĐ và phát triển dân số giai đoạn 2011 - 2015.

            - Phấn đấu giảm tỷ suất sinh xuống còn 0,3‰ và tỷ lệ con thứ 3 trở lên giảm 0,4%; quy mô dân số cuối năm 2013 đạt trên 96.300 người, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

            - Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/7/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về “Phát triển dân số và công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015”; Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 28/12/2011 của HĐND thành phố khóa XIX - kỳ họp thứ 3 về “Phát triển dân số và công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015”.

            - Đưa công tác dân số và KHHGĐ thành một nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác này theo mục tiêu đã đề ra.

            * Công tác gia đình:

            - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 14/7/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em trog thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 34 - CT/TU ngày 11/8/2005 của Ban Thường vụ thị ủy Móng Cái về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số - gia đình - trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

            - Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân; huy động các tổ chức xã hội và thành phần kinh tế tích cực tham gia công tác gia đình; kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

            - Tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình, cung cấp tới gia đình các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử với các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng. Giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa, cụm dân cư văn hóa.

            * Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em:

            - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 14/7/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 11/8/2005 của Ban Thường vụ thị ủy Móng Cái về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số - gia đình - trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

            - Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và vận động thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

            - Duy trì, phát triển, xây dựng mới các mô hình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; mô hình phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích cho lứa tuổi thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện và yêu cầu từng vùng miền.

            - Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành, giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

            - Tổ chức ít nhất một chương trình tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho các đối tượng cộng tác viên xã hội.

            4. Về Y tế:

            - Tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu về y tế trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013”: phấn đấu 9 xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; số giường bệnh trên 1 vạn dân là 17,76.

            - Tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

            - Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và phòng chống HIV/AIDS. Hỗ trợ y tế vùng sơn khu, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bảo đảm tốt công tác chữa bệnh cho nhân dân.

            - Tham mưu chuẩn bị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 24/7/2008 của Ban Bí thư “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, đồng thời đánh giá tình hình hoạt động của Hội Đông y Thành phố sau 2 năm rưỡi Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.

            5. Về khoa học và công nghệ:

            - Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 16/7/2012 của Thành uỷ Móng Cái về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

            - Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; ưu tiên nguồn lực cho ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế và đời sống xã hội; đặc biệt triển khai ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

            - Tham mưu làm công tác rà soát, phân loại, tổng hợp đội ngũ cán bộ do Thành phố quản lý.

            6. Về môi trường:

- Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố “Về bảo vệ môi trường sinh thái thành phố Móng Cái giai đoạn 2011-2015”.

            -  Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường (tỷ lệ che phủ rừng 38%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%, dân đô thị đạt 98%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 80%) theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 15/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013”.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra và cương quyết xử lý nghiêm những vi phạm về luật đất đai, tài nguyên, môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các dự án đã được cấp phép trên địa bàn.

            - Tích cực tham mưu cho thành phố có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cải thiện môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải, ứng dụng công nghệ mới để làm sạch môi trường.

            7. Về công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao:

            - Tiếp tục tham mưu, phối hợp với Phòng Nội vụ đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội Văn học – Nghệ thuật Thành phố (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

            - Xây dựng các chương trình hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh và 5 năm Móng Cái được công nhận là Thành phố

            - Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

            - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CT/TU ngày 26/7/2011 của Thành ủy Móng Cái về “Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TV ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy Quảng Ninh về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao giai đoạn 2011 - 2015”.

            - Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp đến toàn dân; thành lập, nhân rộng các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn thành phố.

            - Duy trì và phát huy các môn thể thao dân tộc và có thế mạnh của thành phố. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thể thao thành tích cao.   

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và tham gia công tác ngoại giao nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Ban Tuyên Giáo Thành ủy:

            Triển khai các nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2013 đến các cơ quan, đơn vị thuộc khối Khoa giáo của Thành phố. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện công tác Khoa giáo.

            2. Các cơ quan, đơn vị trong khối Khoa giáo:

            - Trên cơ sở “Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2013” của Ban Tuyên giáo và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng ngành, từng đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

             - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo từng quý; các báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện và kết quả công tác khoa giáo của đơn vị về Ban Tuyên giáo Thành phố./.

 

Các thông tin mới hơn

Các thông tin cũ hơn

12

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
ban do hanh chinh
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo