Banner tin

90 năm vinh quang Truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng

Ngày 01/8 hàng năm được coi là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Từ nơi địa đầu Tổ Quốc Móng Cái, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái tự hào đã góp phần quan trọng xây dựng chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Trong suốt 90 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên truyền, cổ động, khoa giáo là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Và từ đó tới nay, ngày 01/8 hàng năm được coi là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Từ nơi địa đầu Tổ Quốc Móng Cái, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái tự hào đã góp phần quan trọng xây dựng chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái thực hiện tốt Công tác giáo dục lý luận chính trị

Những năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong Thành phố; đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ Móng Cái trong lĩnh vực chính trị ­ tư tưởng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, trong thời quan qua công tác Tuyên giáo của Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo,... luôn được hệ thống ban tuyên giáo các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của ngành. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, ban tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu với cấp ủy việc tổ chức học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và địa phương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Qua đó, đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào đời sống xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể chính trị ­ xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; khẳng định thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam; củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc... ­

Công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội được chú trọng, nâng cao về chất lượng, giúp cấp uỷ, chính quyền có cơ sở, phương hướng, biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Hệ thống báo cáo viên được tổ chức ở tất cả các cấp từ Thành phố đến các tổ chức cơ sở Đảng; hoạt động của báo cáo viên thường xuyên được đôn đốc, không ngừng nâng cao chất lượng, bám sát theo những yêu cầu về hoạt động báo cáo viên các cấp.

Ban Tuyên giáo Thành Móng Cái và các đơn vị thuộc Ngành Tuyên giáo của Thành phố

đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận

 Trong công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo; thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các xã, phường, các cơ quan, đơn vị  thuộc khối khoa giáo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ­ xã hội của Thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động khoa giáo ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ đã đi vào nề nếp và đã đạt hiệu quả cao hơn... ­ 

Công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của công tác Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Thành uỷ thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung ương, từ Tỉnh; biên tập và cung cấp thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Thành phố về tình hình kinh tế ­ xã hội; việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh; định hướng công tác tuyên truyền, cổ động, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, của Tỉnh, Thành phố... Tham mưu, phối hợp chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng định hướng, tạo ra sự đồng thuận xã hội và xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. ­ 

Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng “dân chủ” để gây rối, mất an ninh trật tự; tình hình biên giới, biển đảo,  có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước, nhất là việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội và tăng cường cung cấp thông tin chính thống, tổ chức đối thoại, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai tích cực và thu nhiều kết quả tốt. Ban tuyên giáo Thành ủy đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho nhiều đối tượng khác nhau; giúp cấp uỷ thực hiện việc kiểm tra định hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, đơn vị.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và trực tiếp tham gia nghiên cứu biên soạn cuốn sách về lịch sử của Thành phố: “Lịch sử Đảng bộ Thị xã Móng Cái 1946-2006”; “Lịch sử Ban Chỉ huy quân sự Thị xã Móng Cái”; chỉ đạo 17/17 đảng bộ xã, phường  hoàn thành công tác biên tập, xuất bản cuốn lịch sử địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào tuyên truyền, giáo dục trong các trường học; tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của địa phương.

Nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành, Ban Tuyên giáo Thành Móng Cái và các đơn vị thuộc Ngành Tuyên giáo của Thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong Thành phố; đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ, nhất là về chính trị ­ tư tưởng.

Với những đóng góp to lớn của mình trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đã được Tỉnh ủy Quảng Ninh 04 lần tặng cờ dẫn đầu phong trào Thi đua  ngành Tuyên giáo và nhiều Bằng khen. Đặc biệt, năm 2005 Ban Tuyên giáo Thành ủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong thành tích chung đó, nhiều đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Ban được các cấp tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng, trong đó có 02 đồng chí lãnh đạo Ban vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, ngành Tuyên giáo Thành phố đã đóng góp một phần quan trọng cùng với  Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Móng Cái 3 lần vinh dự được được Đảng và Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Huân chương độc lập hạng ba, Huân chương lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác…Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, góp phần tô thắm thêm ngọn cờ đấu tranh cách mạng của Đảng trong suốt gần một thế kỷ qua; là niềm tin, niềm tự hào để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố vững bước trên con đường xây dựng CNXH, thực hiện CNH - HĐH đất nước trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Móng Cái quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIV; tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Tin cùng chuyên mục

Giải điền kinh học sinh TP Móng Cái, năm học 2020- 2021

Giải điền kinh học sinh TP Móng Cái, năm học 2020- 2021


Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp là cuộc vận động chính trị quan trọng

Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp là cuộc vận động chính trị quan trọng


Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy thăm, chúc Tết các đơn vị

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy thăm, chúc Tết các đơn vị


Bắt xe khách vận chuyển hơn 640kg mực ống đông lạnh nhập lậu

Bắt xe khách vận chuyển hơn 640kg mực ống đông lạnh nhập lậu


Bán 3 bánh pháo nổ, lĩnh án 15 tháng tù giam

Bán 3 bánh pháo nổ, lĩnh án 15 tháng tù giam


Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy gặp mặt các nhà đầu tư

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy gặp mặt các nhà đầu tư


Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái gặp gỡ, lắng nghe đề nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái gặp gỡ, lắng nghe đề nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra tuyến biên giới Móng Cái

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra tuyến biên giới Móng Cái


Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng

Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng


Móng Cái siết chặt kiểm soát người, phòng chống dịch covid- 19

Móng Cái siết chặt kiểm soát người, phòng chống dịch covid- 19


Phường Hòa Lạc chủ động, quyết liệt phòng dịch covid-19

Phường Hòa Lạc chủ động, quyết liệt phòng dịch covid-19


Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác GPMB và lắng nghe kiến nghị của nhân dân

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác GPMB và lắng nghe kiến nghị của nhân dân


Giao ban, gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn (khu), trưởng ban công tác mặt trận thôn khu và các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Giao ban, gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn (khu), trưởng ban công tác mặt trận thôn khu và các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021


Triển khai công tác Hội chữ thập đỏ năm 2021

Triển khai công tác Hội chữ thập đỏ năm 2021


Nghị định 130 “buộc” cán bộ phải kê khai tài sản trung thực

Nghị định 130 “buộc” cán bộ phải kê khai tài sản trung thực