Banner trang chủ

THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Bảo hiểm xã hội Móng Cái

Trụ sở: Số 13 –phố Lò Bát - phường Trần Phú - thành phố Móng Cái Điện thoại: 02033.778.954 - 02033.886.911- 02033.883.334 Fax: 02033.883.334

 

Vị trí, chức năng

1. Bảo hiểm xã hội thành phốMóng Cái là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đặt tại thành phốMóng Cái, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phốMóng Cái theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

2. Bảo hiểm xã hội thành phốMóng Cái chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phốMóng Cái.

3. Bảo hiểm xã hội thành phốMóng Cái có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội thành phốdài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

c) Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tham gia;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

g) Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản;

h) Ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; giám sát việc thực hiện hợp đồng, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế; chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

4. Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội thành phố.

6. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

7. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

8. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội thành phố.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

12. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Quản lý viên chức của Bảo hiểm xã hội thành phố.

14. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Cơ cấu tổ chức: 

Đ/c: Bùi Diệu Ngọc

- Chức vụ:            Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- ĐT: 02033.881.939 DĐ: 0906.883.388

- Email: buidieungoc.bhxh@gmail.com

Đ/c Đinh Văn Bích

- Chức vụ:         Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý NN: Chuyên viên chính

- ĐT: 02033.776.909  DĐ:0903 258 938

- Email: 

                 Đ/c Phạm Thị Hạnh

Chức vụ:           Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ Quản lý NN: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0912 513 657

- Email: