Banner trang chủ

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP HUYỆN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

1.  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án

      sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

2.   Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc

      Nhà nước

Tải xuống

3.  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

     thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

4.  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường,

      thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

5.  Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

6.  Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình,

     cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ

     bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 Tải xuống

7.  Thủ tc chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty Nhà nước

Tải xuống

8.  Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại

      Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

9.  Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận

      gửi và bảo quản

 Tải xuống

10.  Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

11.  Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

Tải xuống

12.  Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tải xuống

13.  Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

Tải xuống

14.  Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp

       phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư.

Tải xuống

15.  Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di di các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm

       nhà trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính,

       đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành,

       địa  phương.

Tải xuống

16.  Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

17.   Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc

         Nhà nước

Tải xuống

18.   Thủ tục quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Tải xuống

19.   Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

Tải xuống

20.   Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tải xuống

21.   Thủ tục thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tải xuống

22.   Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế)

Tải xuống

23.   Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất

Tải xuống

24.   Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

Tải xuống

25.   Thủ tục lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

Tải xuống

26.   Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Tải xuống

27.   Thủ tục Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Tải xuống

28.   Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

Tải xuống

29.   Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét

        chuyển sang năm sau

Tải xuống

30.   Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN được chuyển

        sang năm sau, không phải xét chuyển

Tải xuống

31.  Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đu tư thực hiện Dự án đầu

       Xây dựng - Chuyển giao (BT) đi với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của

       cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn

       vị sự  nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý.

Tải xuống

32.   Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc

         Nhà nước (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

Tải xuống