Banner trang chủ

Các văn bản pháp lý chính

Các văn bản pháp lý chính:

- Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2, vay vốn ADB.

- Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh”.

- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc điều chỉnh dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 – tỉnh Quảng Ninh”;

- Quyết định số 1023/QĐ-SXD ngày 12/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 – tỉnh Quảng Ninh”;

- Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 – tỉnh Quảng Ninh”;

- Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) – bản cập nhật- cho tiểu dự án Móng Cái

- Kế hoạch tái định cư - cho tiểu dự án Móng Cái

Gửi bình luận