Banner đại hội đảng

Chỉ thị 34-CT/TW tăng cường công tác chính trị tư tưởng ...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 34-CT/TW

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG; CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC

Thi hành Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) "Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000", vừa qua, đi đôi với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong trường học, các cấp ủy và tổ chức đảng, ngành Giáo dục - đào tạo đã quan tâm hơn trong việc chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng ở các trường học.

Tuy nhiên, tới nay công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức ở không ít trường còn bị coi nhẹ; việc giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí có nơi còn bị thu hẹp; công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể còn nhiều mặt yếu. Nhiều trường, nhất là ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và ở các tỉnh thành phố phía Nam, Tây Nguyên, vùng miền núi, ven biển, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chưa có đảng viên, chưa lập được chi bộ. Tỉ lệ đảng viên trong giáo viên ở các trường phổ thông cơ sở, tiểu học, mầm non và trong học sinh, sinh viên còn thấp. Sức chiến đấu của đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở nhiều trường không cao, thậm chí còn có nơi tê liệt.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng chưa được tăng cường đúng mức; quan hệ phối hợp giữa các ban cán sự đảng ngành Giáo dục - đào tạo với các cấp ủy địa phương trong nhiệm vụ giáo dục - đào tạo còn thiếu chặt chẽ.

Để thực hiện tốt định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo; chiến lược cán bộ của đảng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000, Bộ chính trị yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, và công nhân viên ở các trường học:

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường học về lý tưởng cách mạng, về các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người có đủ đức, tài, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của đảng và nhân dân ta trong thời kỳ mới.

Tổ chức Đảng ở mỗi trường học phải căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, hiệu trưởng, hội đồng khoa học, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, đội ngũ giáo viên, các đoàn thể, khoa Mác - Lênin, phòng công tác chính trị, ban quản lý ký túc xá, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Xây dựng đội ngũ giáo viên thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, là tấm gương sáng về đạo đức nhân cách cho học sinh, sinh viên noi theo. Bồi dưỡng ý thức tự giác của học sinh, sinh viên trong học tập, hoạt động xã hội, rèn luyện phẩm chất chính trị và nhân cách. Kiên quyết khắc phục tư tưởng chuyên môn đơn thuần, xem nhẹ các mặt công tác chính trị tư tưởng.

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh


Xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Vân Đồn là 2 mũi đột phá chiến lược

Xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Vân Đồn là 2 mũi đột phá chiến lược


Kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 5

Kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 5


Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái làm việc với 3 địa phương Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long

Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái làm việc với 3 địa phương Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long


Hàng chục ngàn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua Móng Cái trong 3 ngày đầu thông quan sau Tết nguyên đán Tân Sửu

Hàng chục ngàn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua Móng Cái trong 3 ngày đầu thông quan sau Tết nguyên đán Tân Sửu


Móng Cái đảm bảo tiến độ, chất lượng phục vụ nhân dân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Móng Cái đảm bảo tiến độ, chất lượng phục vụ nhân dân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán


Tết biên cương thắm tình quân dân

Tết biên cương thắm tình quân dân


Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


TP Móng Cái: Hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

TP Móng Cái: Hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng


Liên hoan văn nghệ: Lời ca dâng Đảng

Liên hoan văn nghệ: Lời ca dâng Đảng


Móng Cái phát động phong trào thi đua năm 2021

Móng Cái phát động phong trào thi đua năm 2021


Tổ chức hội nghị chi hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổ chức hội nghị chi hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2021 - 2026


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông


Giao lưu cầu lông chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao lưu cầu lông chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV