Banner trang chủ

Giới thiệu Dự án đầu tư

Mục tiêu của Dự án là cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng để tạo động lực cho phát triển các đô thị: thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), và huyện Sapa (tỉnh Lào Cai). Dự án được thực hiện từ năm 2016 – 2020 với tổng mức đầu tư là 121,67 triệu USD.

Dự án thành phần tỉnh Quảng Ninh được triển khai tại thành phố Móng Cái với tổng mức đầu tư trên 40 triệu USD trong giai đoạn năm 2016-2020. Có mục tiêu cụ thể như sau:

- Mục tiêu lâu dài:

+ Thúc đẩy kinh tế xã hội, tăng cường khả năng kết nối, chuyển đổi hành lang giao thông thành hành lang kinh tế làm cải thiện tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa đô thị của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

+ Hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, tăng cường vận chuyển hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân, giúp giảm tỷ lệ đói nghèo của người dân trong vùng dự án.

+ Đáp ứng mục tiêu chung của Định hướng phát triển kinh tế chung của Khu kinh tế cửa khẩu và Quy hoạch chung xây dựng thành phố Móng Cái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 về hạ tầng kỹ thuật.

- Mục tiêu ngắn hạn:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước, chống ngập úng và thu gom nước thải cho các phường nội thị thành phố Móng Cái, hướng tới hoàn thiện hệ thống thoát nước cho toàn thành phố (bao gồm các phường/xã ven đô thị). Đồng thời xây dựng nhà máy xử lý nước thải có công suất đáp ứng khả năng thu gom nước thải của giai đoạn hiện tại cũng như khả năng mở rộng cho tương lai phù hợp với quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải tập trung cho các phường nội thị thành phố Móng Cái.

+ Xây dựng tường kè 2 bên bờ sông để chống sạt lở bờ, bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư và tài sản Nhà nước hai bên bờ sông, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan đô thị và là tiền đề phục vụ khai thác hình thái du lịch trên sông Ka Long, qua đó làm phong phú thêm các loại hình du lịch trong tương lai cho thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, giúp thành phố hoàn thành mục tiêu chỉnh trang đô thị và ngày càng trở nên tươi đẹp, thân thiện với môi trường, phù hợp với Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 của Chính phủ và tiêu chí chương trình “thành phố xanh (Green city) của ADB”

- Quá trình thực hiện dự án:

+ Năm 2013: Tiếp cận nguồn vốn ADB. Cùng tư vấn của ADB đi khảo sát lựa chọn các danh mục đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ

+ Năm 2014: Chuẩn bị văn kiện dự án trình Bộ Kế hoạch thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

+ Năm 2015: Ký kết hiệp định vay vốn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án. UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư.

+ Năm 2016: Phê duyệt điều chỉnh dự án phủ hợp với điều kiện thực tế.

+ Năm 2017: Phê duyệt bản vẽ thi công chi tiết, tiến hành đấu thầu các gói thầu xây lắp MC1, M2, MC3 và các gói thầu tư vấn.