Banner trang chủ

Kế hoạch tổ chức các hoạch động du lịch chào mừng năm mới 2016.

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Thành ủy nghe dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy nghe dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng


Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Móng Cái

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Móng Cái
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020:  Phải quản lý và sử dụng vốn hiệu quả hơn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020: Phải quản lý và sử dụng vốn hiệu quả hơn


KẾ HOẠCH số 366-KH/TG ngày 08/3/2013 về việc "Tuyên truyền biển, đảo năm 2013"

KẾ HOẠCH số 366-KH/TG ngày 08/3/2013 về việc "Tuyên truyền biển, đảo năm 2013"


Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày quyền lợi của người tiêu dùng thế giới (15/3)


KẾ HOẠCH số 354-KH/TG ngày 16/02/2013 về việc "Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2013"

KẾ HOẠCH số 354-KH/TG ngày 16/02/2013 về việc "Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2013"


KẾ HOẠCH số 77-KH/TU ngày 15/01/2013 của Thành ủy Móng Cái v/v  “Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu  BCHTW Đảng (khoá XI)”

KẾ HOẠCH số 77-KH/TU ngày 15/01/2013 của Thành ủy Móng Cái v/v “Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (khoá XI)”Kế hoạch số 172-KH/TG ngày 03/02/2012 của Ban Tuyên giáo về “Chương trình xây dựng Nông thôn mới và xây dựng Móng Cái đạt tiêu chí đô thị xanh, sạch, đẹp”