Banner trang chủ

Kết nối với ADB

Đường link liên kết với trang chủ của ADB.

http://www.adb.org/site/integrity/combplaint-from

 

Các tiêu chí của ADB khi thực hiện dự án (theo PAM):

- Kết quả 1: Các kế hoạch phát triển kinh tế địa phương chiến lược (SLEDP): bao gồm việc xem xét các vấn đề đói nghèo, xã hội và giới và việc cung cấp các biện pháp chiến lược cụ thể.

- Kết quả 2. Triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị ưu tiên và nâng cấp đô thị

+ Xây dựng mới và cải thiện các dịch vụ quản lý và xử lý nước thải. Tại thành phố Móng Cái: 6.855 người  được cung cấp kết nối miễn phí các hộ gia đình vào hệ thống thu gom nước thải ở mức giá hợp lý hàng tháng trong đó bao gồm 100% các hộ gia đình nghèo và có chủ hộ là phụ nữ. Công ty môi trường đô thị phối hợp với hội phụ nữ sẽ phối hợp với các nhóm vệ sinh thành phố Móng Cái cung cấp quần áo bảo hộ, xe đẩy rác, thùng đựng rác và các khu vực thu gom rác tập trung cho các dịch vụ thu gom rác thải đô thị, các nhóm vệ sinh môi trường.

+ Tăng cường quản lý lũ lụt và cải thiện thoát nước: Rủi ro lũ lụt ở Móng Cái được giảm thiểu ở các vùng đô thị dễ bị ảnh hưởng và đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ TNMT. Móng Cái: kè bảo vệ bờ sông, đường đi bộ với đèn đường, ghế ngồi và công viên cảnh quan (rộng 20-90m).

- Kết quả 3. Tăng cường năng lực thể chế để quản lý đầu tư công.

+ Mục tiêu cho phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực/ra quyết đinh/đào tạo. Ít nhất 20 người (30% nữ) được đào tạo trong các lĩnh vực quản lý dự án quan trọng. Ít nhất 100 người (50% nữ) được đào tạo về nhạy cảm giới cho các nhà lãnh đạo cộng đồng, cán bộ chính quyền, chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện dự án. Ban QLDA phải nhắm mục tiêu tuyển dụng 50% cán bộ nữ, trong đó có 30% ở các vị trí đưa ra quyết định.

+ Chuyên gia về giới và Phát triển xã hội và. Chỉ định cán bộ xã hội và giới của PMU Chuyên gia trong nước về phát triển xã hội và giới (10 tháng/ người) sẽ là một phần của nhóm PISC và hỗ trợ PCU/ các BQLDA làm việc với 12 cán bộ về giới được chỉ định của địa phương (16 tháng/người). Những người này sẽ chủ trì về mặt kỹ thuật trong việc chuẩn bị các chiến dịch nhận thức cộng đồng, thực hiện và giám sát GAP. Hỗ trợ PMU về các chương trình và các dự án để phát triển sinh kế, xã hội và nhu cầu dạy nghề, nhắm đến sự tham gia của các lao động nghèo và thiếu tay nghề (75% phụ nữ) ở các đô thị có tiểu dự án để đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo nghề liên quan đến lợi thế cạnh tranh của đô thị hành lang (ví dụ khách sạn/ ngoại ngữ/ dịch vụ du lịch, kỹ năng xây dựng chính quy). Ngoài các chuyên gia thuộc Nhóm PICS các chuyên gia bổ sung tập trung vào phát triển cộng đồng, phát triển xã hội/ giới và tăng cường năng lực sẽ được tuyển dụng là một phần nhóm tư vấn mà sẽ được tài trợ bởi vốn đối ứng.

+ Tạo việc làm 30% lao động không có tay nghề được tuyển vào làm xây dựng là phụ nữ. 30% nhân sự được được tuyển vào làm về vận hành và bảo trì là phụ nữ. Ở cả 3 đô thị: 75% lao động không có kỹ năng là người địa phương. Hỗ trợ đào tạo kỹ năng/ thị trường chuỗi giá trị cho phụ nữ nghèo để đảm bảo họ có thể nắm bắt được các lợi thế “cạnh tranh kinh tế” của thành phố.

+ Giám sát giới sẽ bao gồm dữ liệu phân tách về giới và các chỉ số nhạy cảm giới và BQLDA sẽ cung cấp báo cáo tiến độ kế hoạch hành động giới hàng quý cho chính phủ và ADB.

- Kết quả 4. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các hoạt động của dự án và tính bền vững về môi trường

+ Tiến hành it nhất 15 chiến dịch nhận thức và tuyên truyền về môi trường bao gồm tính bền vững về môi trường và rủi ro xã hội

+ Ít nhất 5 chiến dịch ở mỗi tỉnh dự án trong giai đoạn thực hiện dự án, bao gồm vệ sinh môi trường và “thành phố xanh-sạch” hỗ trợ nâng cao tiếp cận các dịch vụ với sự tham gia bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ.

Đường link liên kết với trang chủ của ADB.

http://www.adb.org/site/integrity/combplaint-from

Gửi bình luận