Banner công dân

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm trình kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XX

Thực hiện Công văn số 314/CV-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND Thành phố về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 4, ĐND Thành phố khoá XX. UBND thành phố Móng Cái báo cáo kết quả như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, GPMB

1. Kiến nghị chung của các xã, phường đề nghị quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác cấp cấp mới, cấp đổi Giấy CNQSD các loại đất và phải có lộ trình với từng địa phương cụ thể để nhân dân thực hiện và giám sát.

Theo Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 và Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó có công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất) do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư; triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố năm 2016-2018.

Ngày 10/11/2016, UBND Tỉnh có Văn bản số 7265/UBND-QLĐĐ1, trong đó giao UBND thành phố Móng Cái làm chủ đầu tư để tổ chức rà soát, lập hồ sơ để cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ dân xã Bắc Sơn, Hải Sơn. Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp tại xã Bắc Sơn, Hải Sơn được dự kiến hoàn thiện trong năm 2017; Các loại đất còn lại và các địa phương khác sẽ thực hiện theo kế hoạch của Sở Tài nguyên Môi trường.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu cấp Giấy chứng nhận của nhân dân tại các xã, phường, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường thông báo và hướng dẫn để nhân dân liên hệ xã, phường kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận; Đồng thời yêu cầu các cơ quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho nhân dân đảm bảo thời gian và chính sách pháp luật.

2. Cử tri xã Vĩnh Thực đề nghị Thành phố xem xét, ra thông báo thu hồi đất đối với những thửa đất có liên quan để Ban quản lý dự án, xã và đơn vị thi công thực hiện việc giải phóng mặt bằng đảm bảo theo quy định.

Căn cứ Quyết định 943/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường xuyên đảo xã Vĩnh Thực - Vĩnh Trung, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện trích thửa và họp các hộ dân có đất ảnh hưởng của dự án. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 333/TB-UBND ngày 30/11/2016, trong đó yêu cầu UBND Thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất phục vụ GPMB, do đó đến nay UBND Thành phố chưa ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi tuyên truyền, vận động tại xã Vĩnh Thực (Vĩnh Trung chưa thực hiện), phần lớn các hộ dân được xin ý kiến không đồng ý hiến đất mà đề nghị được bồi thường GPMB (82/86 hộ dân).

Trong tháng 5/2017, UBND Thành phố sẽ ban hành Thông báo thu hồi đất để làm căn cứ triển khai dự án theo quy định.

3. Cử tri phường Hải Yên đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông đã xuống cấp trên địa bàn phường, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa thấp, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; Thu hồi các dự án nhiều năm nay triển khai chậm hoặc không thực hiện (khu đô thị Hải Phú Ngọc, Công ty xuất khẩu bao bì,..); GPMB khu Công nghiệp Hải Yên do quy hoạch treo không được đầu tư, cải tạo nhà ở và các công trình sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

3.1. Về nâng cấp hệ thống đường giao thông: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn phường Hải Yên những năm gần đây đã được quan tâm đầu tư.

- Năm 2016 được bố trí 273 triệu đồng để cứng hoá một số tuyến đường nội khu, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Năm 2017: Theo kế hoạch đầu tư phát triển, phường được bố trí 18,4 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên phường Hải Yên - Ninh Dương (đường 4B cũ), bằng 47% tổng mức đầu tư được duyệt (39.200 triệu đồng), dự kiến khởi công vào ngày 20/5/2017.

Ngoài ra, Thành phố đang tổng hợp, trình Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố phân khai chi tiết nguồn vốn thực hiện cho các công trình, hạng mục đầu tư cho các phường trên địa bàn Thành phố, trong đó dự kiến phân khai 2,38 tỷ đồng cho các tuyến đường nội khu trên địa bàn phường (tuyến 1 đến tuyến 10), tỷ lệ vốn dự kiến bố trí bằng 90% phần vốn ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo đủ điều kiện phân khai nguồn vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường, UBND Thành phố đề nghị UBND phường Hải Yên thực hiện hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

3.2. Xử lý các dự án nhiều năm triển khai chậm hoặc không thực hiện

- Đối với Dự án Khu đô thị mới phường Hải Yên do Công ty TNHH Hải Phú Ngọc làm chủ đầu tư: Dự án được duyệt năm 2005, thời gian thực hiện  2005-2008 nhưng đến nay chưa hoàn thành do còn 02 hộ dân chưa GPMB.

Mặt khác, hiện nay Công ty đang lập điều chỉnh quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5662/UBND-QH2 ngày 19/9/2016, trong đó thời hạn yêu cầu hoàn thành Dự án là 18 tháng. UBND Thành phố đang tiếp tục hướng dẫn và giám sát Công ty lập điều chỉnh quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh.

- Đối với Dự án Khu dân cư đô thị mới phường Hải Yên do Công ty Cổ phần xuất khẩu bao bì làm chủ đầu tư: Dự án được duyệt năm 2005, thời gian thực hiện 2005-2008 đến nay mới san lấp mặt bằng đạt 80% do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngày 24/01/2017, UBND Tỉnh có Văn bản số 525/UBND-QH2 cho phép công ty điều chỉnh quy hoạch, thời hạn yêu cầu hoàn thành dự án là 18 tháng. Đến nay Công ty đã lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, UBND Thành phố đã thỏa thuận nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch dự án tại Văn bản số 1083/UBND-VP ngày 14/4/2017.

Đối với các dự án còn lại trên địa bàn, ngày 11/5/2017 UBND Thành phố đã có Quyết định số 1804/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra tổng thể các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Móng Cái giai đoạn từ 2010 đến nay. Qua đó sẽ kiểm tra, rà soát việc triển khai các dự án trên toàn địa bàn Thành phố và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định hiện hành.

3.3. GPMB khu Công nghiệp Hải Yên: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 422/QĐ-UB ngày 08/12/2003 do Công ty CPĐT phát triển hạ tầng Viglacera làm chủ đầu tư. Tổng diện tích GPMB của dự án 182,42ha được chia thành nhiều giai đoạn, đến nay đã cơ bản thực hiện xong công tác bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công hạ tầng 03 giai đoạn với tổng diện tích 72,6ha, còn lại 109,8ha triển khai các giai đoạn tiếp theo. Năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 4, diện tích 15 ha, UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện trình tự để bồi thường, GPMB trong năm 2017.

Để đảm bảo đời sống của nhân dân trong khu vực quy hoạch chưa có thông báo thu hồi đất, UBND Thành phố đề nghị công dân có nhu cầu đầu tư sửa chữa nhà cửa liên hệ UBND phường Hải Tên để được xem xét, giải quyết.

4. Cử tri phường Ninh Dương đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sân bay đất, đầu tư hệ thống mương thoát nước xung quanh tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại về kinh tế cho nhân dân

Dự án sân bay đất mới đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, san gạt xong mặt bằng và đang triển khai thi công một số hạng mục. Trong quá trình san gạt, đơn vị thi công làm trôi đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của 14 hộ dân có đất tiếp giáp với dự án. Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, đơn vị thi công đã thực hiện việc bồi thường thiết hại đối với 14/14 hộ dân.

Mặt khác, để khắc phục tình trạng trôi đất, nước khi trời mưa, Chủ dự án đã xây dựng các tuyến mương thoát nước mặt theo đúng thiết kế đã được duyệt và đắp bờ tại các vị trí không có thiết kế, đồng thời làm thủ tục xin bổ sung quy hoạch tuyến mương để thi công, dự kiến hoàn thiện xong trước 30/6/2017. 

5. Cử tri xã Quảng Nghĩa đề nghị đầu tư bờ kè chống sạt lở đoạn từ Đình Bầu thôn 1 đến trước Nhà văn hóa thôn 2 xã Quảng Nghĩa; Cấp kinh phí để hoàn thiện 60m còn lại của rãnh thoát nước khu dân cư Thôn 1.

5.1. Đối với bờ kè từ Đình Bầu thôn 1 đến trước Nhà văn hóa thôn 2: Qua khảo sát thực tế, đây là khu vực neo đậu cho tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn xã và các địa phương lân cận tránh trú bão, hiện khu vực có khoảng 500m đang bị sạt lở nghiêm trọng, cần thiết phải đầu tư xây dựng hệ thống đê, kè để đảm bảo an toàn cho dân cư khu vực giáp biển kết hợp làm khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền. Tuy nhiên do khó khăn về vốn (dự kiến tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng với tổng chiều dài 2.000m từ vị trí tiếp giáp đê thôn 1 đã được đầu tư đến gần cầu Pạt Cạp) nên chưa thể triển khai thực hiện. UBND Thành phố đã giao BQL dự án công trình hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;  Phòng Tài chính Kế hoạch bổ sung danh mục dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để thành phố xem xét đầu tư trong giai đoạn 2018 – 2020. Trước mắt UBND Thành phố giao BQL dự án công trình khảo sát 500 sạt lở nghiêm trọng để đề xuất khắc phục trong năm 2017.

5.2. Về hoàn thiện 60m còn lại rãnh thoát nước khu dân cư Thôn 1: Năm 2016, từ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới, xã Quảng Nghĩa đã được bố trí 100 triệu đồng để đầu tư 200m công trình rãnh thoát nước thải khu dân cư.

Do kế hoạch vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2017 đã phân bổ nên để tiếp tục đầu tư 60m còn lại, UBND Thành phố đã giao UBND xã Quảng Nghĩa khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, huy động đóng góp của nhân dân, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, bố trí từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Văn bản số 1283/CV-UBND ngày 03/5/2017 của UBND Thành phố).

6. Cử tri xã Hải Tiến đề nghị sớm đầu tư Dự án đường ra cảng Cồn Rắn, tuyến đường từ ngã ba đường 18 rẽ bến tàu Dân tiến hiện đã xuống cấp nghiêm trọng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; Đầu tư vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đoạn từ cầu Khe Rát về Km12.

6.1. Dự án đường ra cảng Cồn Rắn: UBND tỉnh đã cho phép Công ty TNHH Liên doanh PT khu cảng Dân Tiến giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cảng Dân Tiến đến hết tháng 9/2017 (Văn bản số 1997/UBND-XD5 ngày 12/4/2016). UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, nếu quá thời gian gia hạn theo chỉ đạo của UBND  Tỉnh, UBND Thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.

6.2. Tuyến đường từ Quốc lộ 18 đi bến tàu Dân Tiến: UBND Thành phố đã có Văn bản số 1535/UBND-VP ngày 30/6/2016 giao Ban quản lý dự án công trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm Hải tiến đến bến tàu Dân Tiến để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, UBND xã Hải Tiến đã chủ trì cùng các cơ quan liên quan lập phương án sửa chữa, khái toán kinh phí để huy động xã hội hóa đầu tư sửa chữa, cải tạo tuyến đường.

6.3. Vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đoạn từ cầu Khe Rát về Km12: UBND Thành phố đã khảo sát và thống nhất chưa đầu tư đối với dự án vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đoạn từ Cầu Khe Rát về Km12 và Tuyến đường giao thông từ trung tâm văn hóa xã Hải Tiến đến trường tiểu học xã Hải Tiến do khó khăn trong việc cân đối vốn của ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020. UBND Thành phố đã giao UBND xã Hải Tiến thông tin đến cử tri xã chủ trương của Thành phố về việc chưa đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 1284/CV-UBND ngày 03/5/2017).

7. Cử tri phường Ka Long đề nghị sớm đầu tư cơ sở hạ tầng khu phía tây Bến xe khách Móng Cái đã được cấp đất ở lâu dài, đến nay chưa được sử dụng nước máy và phải dùng điện sinh hoạt giá cao; hệ thống cống thoát nước không đáp ứng được yêu cầu (thường xuyên bị ngập lụt) gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực

7.1. Hạ tầng điện, nước khu phía tây Bến xe khách Móng Cái: Khu vực cử tri phản ánh thuộc Dự án Khu nhà ở tiểu khu 5 biên phòng do Bộ chỉ huy biên phòng Tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay đã đầu tư hoàn thành cơ bản đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đã đầu tư trạm biến áp, hệ thống đường dây ngầm cấp điện sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng và đầu tư xong hạ tầng hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Tuy nhiên, do công tác nghiệm thu hoàn thành giữa Bộ chỉ huy BĐPB Tỉnh và nhà thầu chưa thực hiện xong nên chưa bàn giao cho ngành điện, Xí nghiệp nước để đấu nối cấp điện, nước cho nhân dân. Ngày 26/4/2017, tại buổi làm việc với phòng Quản lý đô thị, Chủ đầu tư cam kết hoàn thành đấu nối điện của dự án xong trong tháng 5/2017. Riêng đối với việc cấp nước sinh hoạt, nếu hộ dân trong khu vực có nhu cầu thì Xí nghiệp nước Móng Cái sẽ tiến hành lắp đặt đấu nối và cung cấp nước sinh hoạt trực tiếp cho các hộ dân, UBND Thành phố giao UBND phường Ka Long thông báo để cử tri biết, thực hiện.

7.2. Về hệ thống thoát nước: Thành phố đã hoàn thành việc nạo vét các tuyến cống thoát nước dọc đường Hùng Vương, dọc bến xe khách và dọc chợ Ka Long. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng khi mưa to và kéo dài. Mặt khác, hiện UBND Thành phố đang triển khai Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông bằng nguồn vốn vay Ngân hàng ADB (trong đó có tiểu dự án hệ thống thoát nước mặt và nước thải), dự kiến khởi công thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Sau khi dự án hoàn thành, tình trạng ngập úng trên địa bàn phường Ka Long sẽ được giải quyết.

8. Cử tri phường Hòa Lạc đề nghị sớm có phương án, cơ chế hỗ trợ để người dân triển khai thực hiện đối với vỉa hè một số tuyến phố trên địa bàn phường, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn trong sử dụng và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Cơ chế đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho các phường trên địa bàn Thành phố thực hiện theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 và Quyết định số 5864/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các phường thuộc thành phố Móng Cái giai đoạn 2016-2020.

Theo Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, phường Hòa Lạc được bố trí 7,9 tỷ để nâng cấp mặt đường, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Du (đoạn từ bưu điện đến hết khu dân cư Thọ Xuân), dự kiến khởi công vào ngày 20/5/2017. Ngoài ra, Thành phố đang tổng hợp, trình Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố phân khai chi tiết nguồn vốn thực hiện cho các công trình, hạng mục đầu tư cho các phường trên địa bàn Thành phố, trong đó dự kiến phân khai 1,49 tỷ đồng để nâng cấp vỉa hè khu 1 (khu vực nhà dân và khu vực cơ quan hành chính Thành phố), tỷ lệ vốn dự kiến bố trí bằng 90% phần vốn ngân sách nhà nước.

9. Cử tri xã Hải Sơn đề nghị đầu tư kinh phí để sửa chữa rãnh thoát nước đoạn đường 18C (gần cửa khẩu Pò Hèn) đã hỏng nắp, gây nguy hiểm cho người dân.

Hiện nay UBND xã Hải Sơn đã bố trí kinh phí đổ xong 17 bê tông tấm đan và hoàn thành việc lắp đặt, thay thế các tấm đan bị hư hỏng, đảm bảo thoát nước và an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trong khu vực.

10. Cử tri phường Trần Phú đề nghị có giải pháp sớm đầu tư xây dựng chợ 2, chợ 3 thành phố Móng Cái nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng có nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao, nguy hiểm đến tài sản và tính mạng của người kinh doanh, buôn bán trong chợ để các hộ kinh doanh yên tâm buôn bán.

Từ năm 2011, Tỉnh và Thành phố đã có chủ trương xây dựng lại Chợ số 3  theo hình thức giao cho Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác. Tuy nhiên sau nhiều tiếp xúc, các hộ kinh doanh trong chợ chưa đồng thuận để lựa chọn phương án thực hiện nên đến nay Chợ 3 vẫn được duy trì hoạt động trong tình trạng ngày càng xuống cấp, không đủ điều kiện an toàn về PCCC, đồng thời Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu, tham mưu phương án xây dựng chợ đảm bảo đồng thuận của các hộ kinh doanh và tiêu chuẩn quy định.

Đến nay, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Công thương, UBND Thành phố đã hoàn thiện phương án sơ bộ xây dựng chợ 3, trong đó xác định rõ vị trí, địa điểm, quy mô, kết cấu; thiết kế mặt bằng bố trí các điểm kinh doanh; khái toán kinh phí; phương án huy động vốn; phương án quản lý; vị trí xây dựng chợ tạm; kế hoạch tổ chức họp đại diện các ngành hàng, lấy ý kiến từng hộ kinh doanh tại chợ,... Dự kiến trong tháng 5/2017, UBND Thành phố sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, BTV Thành ủy và triển khai họp đại diện các ngành hàng, lấy ý kiến các hộ kinh doanh; Hoàn thiện hồ sơ báo cáo các Sở, ngành liên quan, UBND tỉnh và thực hiện các trình tự đầu tư theo quy định, phấn đấu khởi công xây dựng chợ 3 vào tháng 12/2017.

Sau khi xây dựng xong chợ 3 Móng Cái, Thành phố tiếp tục quy trình, thủ tục để xây dựng lại chợ số 2 Móng Cái theo quy định và hình thức phù hợp.

11. Cử tri xã Bắc Sơn đề nghị đầu tư hệ thống dẫn nước sinh hoạt và đập lấy nước phát triển sản xuất cho người dân thôn Thán Phún; Cấp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Thán Phún nay đã xuống cấp.

11.1. Hệ thống dẫn nước sinh hoạt và đập lấy nước phát triển sản xuất thôn Thán Phún

- Đối với đập lấy nước phát triển sản xuất: Hiện nay trên địa bàn thôn Thán Phún xã Bắc Sơn có 01 đập tràn ngăn nước và hệ thống kênh dẫn nước được đầu tư sửa chữa nâng cấp năm 2015 đến nay cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn thôn.

Trong năm 2017, từ nguồn vốn chương trình 135, UBND xã Bắc Sơn đã lập dự án đầu tư nâng cấp kéo dài tuyến mương trên với chiều dài 613m, tổng kinh phí 730 triệu đồng. Hiện UBND xã Bắc Sơn đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và dự kiến sẽ thi công đưa vào sử dụng trong quý III/2017.

- Đối với hệ thống nước sinh hoạt: Qua khảo sát, trên địa bàn thôn có 121 hộ, trong những năm qua từ nhiều nguồn vốn, nhà nước đã đầu tư cho thôn Thán Phún 03 hệ thống giếng đào và bể chứa nước tập trung cung cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, vận hành, người dân chưa quan tâm quản lý tốt nên đến nay hầu hết các bể chứa đều hư hỏng, xuống cấp, hiện chỉ còn 01 hệ thống sử dụng được. Năm 2014 từ nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới, Thành phố đã đầu tư 03 giếng đào, giếng khoan cho thôn trong tổng số 20 giếng đã được đầu tư cho xã Bắc Sơn. Ngoài việc sử dụng nước từ các công trình do nhà nước đầu tư, nhân dân trên địa bàn còn sử dụng các công trình giếng đào do các hộ tự làm và một phần nguồn nước suối của đập Thán Phún.

Thời gian tới, yêu cầu UBND xã Bắc Sơn cần tổ chức thành lập tổ tự quản tại các thôn để quản lý, vận hành các công trình giếng nước dùng chung; Rà soát việc quản lý, sử dụng hệ thống các bể chứa nước, giếng đào, giếng khoan; Tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa các hư hỏng nhỏ; Thống kê và đề xuất cụ thể các hạng mục cần nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh của nhân dân trên địa bàn.

11.2. Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Thán Phún: Qua kiểm tra thực tế, Nhà văn hóa thôn Thán Phún được Thành phố đầu tư đưa vào sử dụng năm 2004. Năm 2015, bằng nguồn vốn Chương trình 135 (141,6 triệu đồng) xã Bắc Sơn đã cho làm lại cửa, đảo lại mái ngói, quét vôi ve, lát lại nền, chống thấm mái. Sau khi sửa chữa đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân Thôn Thán Phún. Hiện tại lớp vữa trát tường cũ (bằng vôi trộn cát) đã bị ngấm nước gây ẩm mốc.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND Thành phố yêu cầu UBND xã Bắc Sơn lập phương án đầu tư sửa chữa với quy mô đục tẩy lớp vữa trát cũ bị ngấm nước, trát lại bằng lớp vữa xi măng trộn cát; đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135 năm 2018 (UBND thành phố Móng Cái đã có Văn bản chỉ đạo số 1330/UBND-TCKH ngày 08/5/2017).

12. Cử tri xã Vĩnh Trung đề nghị sớm triển khai thi công xây dựng hồ chứa nước Khe Xoan tại thôn 3 xã Vĩnh Thực để phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tiếp tục thi công, hoàn thiện Dự án bến tránh trú bão tại bến Cái Vĩnh để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú trong mùa mưa bão; Chỉ đạo các phòng, ban chức năng hỗ trợ địa phương sớm có giải pháp điều chỉnh quy hoạch phù hợp để cấp đất ở cho nhân dân

12.1. Hồ chứa nước Khe Xoan tại thôn 3: Ngày 09/5/2016, UBND Tỉnh có văn bản số 2544/UBND-XD1 đề nghị UBND thành phố Móng căn cứ tính cấp thiết, tự cân đối các nguồn vốn hợp pháp để có kế hoạch đầu tư theo quy định. Theo đó, UBND Thành phố giao phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu, ghi kế hoạch vốn ngân sách thành phố để triển khai dự án vào năm 2018.

12.2. Dự án bến tránh trú bão tại bến Cái Vĩnh: Hiện đã thi công hạng mục nạo vét luồng tàu và vũng đậu tàu, tàu thuyền công suất nhỏ đã có thể di chuyển vào vị trí trú bão. Tuy nhiên chưa đầu tư hạng mục Trụ neo đậu tầu nên tầu vào tránh trú bão còn hạn chế, việc neo đậu không đảm bảo an toàn.

Ngày 13/01/2017, UBND Tỉnh có Văn bản số 309/UBND-TM3, trong đó bố trí 5.000 tỷ đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền hoạt động nghề cá, xã Vĩnh Trung. Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND Thành phố sẽ tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

12.3. Giải pháp điều chỉnh quy hoạch để cấp đất ở cho nhân dân: Hiện  UBND Thành phố đang triển khai lập quy hoạch phân khu, trong đó cập nhật quy hoạch các điểm dân cư đã được phê duyệt trên địa bàn 02 xã đảo. Sau khi quy hoạch phân khu được duyệt, UBND Thành phố sẽ điều chỉnh đối với các điểm dân cư phù hợp để giao đất cho nhân dân hoặc chuyển đổi đối với các địa điểm không phù hợp theo định hướng phát triển tại khu vực. 

II. XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

1. Cử tri xã Vĩnh Thực đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong Quyết định 87/QĐ-UBND ngày 14/01/2016, 4209/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Thành phố Quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện

- Đối với Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thành phố Móng Cái giai đoạn 2014-2020: Để phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND Thành phố đã giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, các xã phường và đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung điều chỉnh các vùng sản xuất tập trung, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

- Đối với quy định về hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Ngày 13/3/2017, UBND Thành phố đã có Quyết định số 577/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 87/2016/QĐ-UBND. Đến nay, chính sách đã cơ bản đáp ứng được thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

2. Cử tri xã Hải Tiến đề nghị đầu tư hệ thống kênh mương, đường nội đồng để nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Đối với hệ thống kênh mương: Hệ thống kênh mương trên địa bàn xã Hải Tiến đã được Thành phố quan tâm đầu tư 22,4/31,5 Km = 64%. Tuy nhiên do số kênh mương này được đầu tư từ những năm 2003-2005 nên một số tuyến đã xuống cấp, hư hỏng. Do vậy bằng nhiều nguồn vốn Thành phố đã cân đối bố trí cho UBND xã Hải Tiến thực hiện sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi kênh mương trên địa bàn xã 03 công trình và 09 cánh cống với kinh phí trên 800 triệu đồng; ngoài ra thành phố cấp nguồn cấp bù thủy lợi phí cho Hợp tác xã quản lý thủy nông trên địa bàn xã thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước tưới và duy tu sửa chữa nhỏ trên hệ thống kênh mương với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong năm 2017, Thành phố dự kiến sẽ tiếp tục bố trí kinh phí cho UBND xã tiến hành sửa chữa, kiên cố 02 công trình kênh mương tại thôn 8 và thôn 3b xã Hải Tiến với tổng kinh phí 1.092 triệu đồng.

Đáng chú ý việc đầu tư kênh mương bằng nguồn vốn Nông thôn mới trên địa bàn xã Hải Tiến còn mặt hạn chế do phần kinh phí đối ứng từ nhân dân xã không huy động được, một số hộ dân chưa tích cực tham gia còn trông chờ ỷ lại vào ngân sách nhà nước dẫn đến xã không đăng ký các công trình đầu tư sửa chữa kênh mương trên địa bàn.

- Đối với hệ thống đường nội đồng: Đến nay UBND xã Hải Tiến mới đăng ký hỗ trợ đối với 01 tuyến đường giao thông nội thôn để sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2017, không có công trình đường giao thông nội đồng. Do đó, UBND Thành phố đề nghị UBND xã Hải Tiến rà soát, đăng ký nhu cầu đầu tư để Thành phố xem xét, bố trí hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI; GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO, Y TẾ

1. Cử tri phường Hòa Lạc đề nghị Thành phố đề xuất với Tỉnh sớm đầu tư xây dựng sân vận động thành phố Móng Cái, phục vụ những sự kiện chính trị lớn của Thành phố và đáp ứng được nhu cầu về hoạt động thể dục thể thao cho nhân dân.

UBND Thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch khu liên hợp thể thao tại phường Hải Hòa, diện tích xây dựng là 147 ha, kinh phí khái toán trên 700 tỷ đồng (trong đó hạng mục sân vận động là 300 tỷ đồng). Tuy nhiên đến nay, Thành phố chưa tìm được nhà đầu tư hoặc bố trí được kinh phí nên chưa triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

2. Cử tri xã Vĩnh Thực đề nghị sớm đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Vĩnh Thực đã được đầu xây dựng từ năm 2008, năm 2014 được đầu tư sửa chữa một số hạng mục nhưng đến nay các phòng chức năng đã xuống cấp, đặc biệt là phòng sinh và hậu sinh không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trạm Y tế Vĩnh Thực được xây dựng từ năm 2008, năm 2014 đã được Thành phố đầu tư sửa chữa một số hạng mục. Đến nay một số phòng chức năng của Trạm đã xuống cấp, trong đó có phòng sản chưa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cuối năm 2016, Hải quan cảng Vạn Gia đã đầu tư khoảng 50 triệu đồng để sửa chữa, thay lại ngói và chống thấm phòng sản, làm mái tôn phía trước Trạm để tránh nắng, nóng. Cơ bản đã khắc phục được tình trạng hư hỏng, thấm dột phòng sản, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên đảo.

Trong thời gian tới, trên cơ sử dự toán chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, nâng cấp các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố được duyệt, UBND Thành phố tiếp tục sửa chữa một số hạng mục theo Dự toán đã được duyệt; dự kiến đầu tư sửa chữa Trạm Y tế xã Vĩnh Thực trong tháng 6/2017.

3. Cử tri phường Trần Phú đề nghị tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một số hàng quán trước các cổng trường học trên địa bàn Thành phố, hiện có bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe cho học sinh và người dân.

Một số hàng quán trước các cổng trưởng học theo phản ánh của cử tri chủ yếu là các cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa, thường kinh doanh, bán hàng không có vị trí cố định. Các loại thực phẩm được bày bán phần lớn không rõ xuất xứ, nhiều loại có bao bì bằng chữ Trung Quốc, không có nhãn mác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Để quản lý các cơ sở nói trên, UBND Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường cùng với các lực lượng công an, trật tự thường xuyên kiểm tra, tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm quanh khu vực trường học và phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên có trong các loại động, thực vật; kiên quyết dẹp bỏ những cơ sở không bảo đảm ATTP, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc quanh khu vực các trường học; Giám sát cao điểm tại các khu vực cổng trường trong giờ tan học và giờ đến trường; Phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh không cho con em của mình tiêu dùng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không ăn quà vặt trong trường lớp...

4. Cử tri phường Hải Yên đề nghị cho sử dụng 02 phòng học của điểm trường Tiểu học tại tổ 3 khu 4 đang bỏ trống, vì các cháu học sinh đã về học tại trường trung tâm của Phường.

Điểm trường theo phản ánh của cử tri là công trình do Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng năm 2005. Đến năm 2015, toàn bộ học sinh tiểu học đã chuyển về học tại điểm trường trung tâm nên điểm trường không sử dụng đến nay. Để tránh lãng phí tài sản công, UBND Thành phố giao UBND phường Hải Yên có phương án quản lý, sử dụng phù hợp, hiệu quả.

IV. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – DU LỊCH:

Cử tri phường Trần Phú đề nghị đầu tư xây dựng Nhà vệ sinh công cộng để giữ gìn vệ sinh môi trường, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến Khu kinh kế cửa khẩu Móng Cái.

Hiện nay, trên địa bàn phường Trần Phú đã đầu tư xây dựng 02 nhà vệ sinh công cộng tại khu vực sân bóng đường Triều Dương do Công ty Nam Trung và Công ty TNHH Phát triển kinh tế Ka Long đầu tư; 02 cabin vệ sinh công cộng tại đường Vườn Trầu; 02 nhà vệ sinh công cộng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đồng thời đang tiếp tục đề xuất lựa chọn thêm 02 điểm xây dựng Nhà vệ sinh công cộng cao cấp Mister Loo bằng nguồn vốn của Công ty TNHH Thế giới xanh Green World Corp (Khu vực chân cầu Ka Long, phường Hòa Lạc và khu vực mũi Sa Vỹ, phường Trà Cổ. Sau khi được Công ty TNHH Thế giới xanh triển khai xây dựng, hệ thống Nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố đáp ứng được cơ bản nhu cầu của nhân dân và khách du lịch).

V. MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC:

1. Cử tri xã Quảng Nghĩa đề nghị Thành phố chỉ đạo Công ty CP xử lý chất thải Miền Đông bố trí kinh phí, tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục còn thiếu trong tổng thể dự án được phê duyệt để đưa nhà máy vào hoạt động đồng bộ; có giải pháp xử lý có hiệu quả đối với nước rỉ rác phát sinh từ khu chôn lấp rác của Thành phố tránh ảnh hưởng tới môi trường

Qua khảo sát thực tế, tình trạng nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp và nước thái từ khu vực sản xuất cần sớm được xử lý để đảm bảo môi trường khu vực. Theo đó ngày 09/3/2017, UBND Thành phố đã có Phương án số 81/PA-UBND giao các ngành chức năng Thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó yêu cầu Công ty cổ phần chất thải rắn Miền Đông phải đầu tư kiên cố hóa các rãnh thu gom nước mưa xung quanh bãi chôn lấp, đảm bảo 100% lượng nước mưa chảy tràn được thu gom triệt để; Trải bạt chống thấm và phủ đất để trồng cây xanh; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 26 hạng mục đã được phê duyệt theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND Tỉnh.

Đến nay Công ty mới hoàn thiện 10/26 hạng mục; 16 hạng mục còn lại (Nhà xử lí khí CO2; Xưởng sản xuất hạt nhựa; Sân phơi nilong; Xưởng cơ điện; Nhà điều hành sản xuất; Nhà vệ sinh + tắm công nhân; bể nước; Tháp nước ; xưởng xử lý rác thải y tế; lò đốt rác y tế; trạm bơm, cầu rửa xe rác; nhà vệ sinh - kho; nhà để xe; Sân thể thao) Công ty cam kết tiếp tục hoàn thiện trong quý III/2017.

2. Cử tri phường Hải Yên đề nghị Thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xem xét, giải quyết chế độ cho công nhân Công trường 79 theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016, Hội Cựu thanh niên xung phong Thành phố có gửi danh sách 38 cán bộ, công nhân viên cư trú trên địa bàn Thành phố đã từng công tác tại công trường Thủy lợi Quất Đông (không phải là công trường 79) giai đoạn 1978-1979 và hồ sơ đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh xem xét, công nhận là cựu Thanh niên xung phong. Theo đó, có 01 trường hợp đã được Hội cựu TNXP tỉnh công nhận, còn  37 trường hợp còn lại không đủ điều kiện do không có giấy tờ chứng minh thời gian tham gia công tác tại công trường thủy lợi Quất Đông thời gian 1978-1979.

Sau khi có ý kiến cử tri, UBND Thành phố đã giao phòng Nội vụ tìm gặp và hướng dẫn ông Nguyễn Sỹ An (thuộc 37 trường hợp nêu trên) làm bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tìm gặp các nhân chứng để xin ý kiến xác nhận, hoàn thiện và nộp hồ sơ về UBND phường Hải Yên đề xem xét, giải quyết.

Để giải quyết chế độ theo quy định, UBND Thành phố đề nghị UBND phường Hải Yên hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp còn lại, tổ chức họp Hội đồng chính sách phường để thẩm định, trình UBND Thành phố (qua phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu) đảm bảo quy định pháp luật.

3. Cử tri xã Hải Sơn đề nghị Thành phố quan tâm xây dựng cơ chế vận hành lò đốt rác và cấp xe chuyên dụng để phục vụ công tác vận chuyển rác trên địa bàn xã.

Đến nay Thành phố đã hoàn thành xây dựng xong hạ tầng Khu xử lý rác, đang trong giai đoạn vận hành thử từ nguồn rác thu gom hàng ngày của xã Hải Sơn. Trên cơ sở dự thảo phương án quản lý, vận hành Hạ tầng khu xử lý rác do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng, UBND Thành phố sẽ xem xét, phê duyệt trong tháng 5/2017 để làm căn cứ thực hiện.

4. Cử tri xã Hải Tiến đề nghị Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan phối hợp với xã có biện pháp kiểm tra, xử lý một số tàu thuyền thường xuyên vào hút cát trái phép tại thôn 1; Rà soát quỹ đất sản xuất nông nghiệp còn bỏ hoang trên địa bàn xã để tận dụng, trồng nguyên liệu phục vụ Dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống tại Quảng Nghĩa; Nâng mức kinh phí cho lực lượng quân sự xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương theo quy định của Luật Quốc phòng.

4.1. Về xử lý hút cát trái phép: Thời gian qua, các ngành chức năng Thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, thủy sản; Tuy nhiên chưa dứt điểm do có nhiều trường hợp hộ dân sinh sống trên phương tiện vi phạm, phương tiện khai thác không có giấy tờ chứng minh hợp pháp,… nên việc tịch thu, xử lý phương tiện gặp nhiều vướng mắc.

Để xử lý các vi phạm, cần thiết phải có sự vào cuộc thường xuyên của các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường: Tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân, tổ chức; Tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; Áp dụng các biện pháp cưỡng chế để tăng tính răn đe.

4.2. Về rà soát quỹ đất sản xuất nông nghiệp còn bỏ hoang trên địa bàn: Vụ xuân 2017, trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Phú Lâm về phát triển vùng nguyên liệu cung cấp thức ăn phục vụ chăn nuôi bò của công ty,  UBND Thành phố đã làm việc với UBND các xã, phường nông nghiệp để đăng ký diện tích trồng cỏ, ngô sinh khối; Đồng thời chỉ đạo rà soát, thống kê diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn. Tuy nhiên chỉ có 02 xã đăng ký 3,5ha (Hải Tiến 1,5ha, 21 hộ; Bắc Sơn 2 ha) để trồng ngô cho Công ty TNHH Phú Lâm.

Diện tích ruộng không gieo trồng vụ đông xuân 2017 theo kế hoạch giao trên địa bàn Thành phố là 114ha (riêng xã Hải Tiến bỏ không gieo trồng là 7,5ha=2,7% kế hoạch). Tuy nhiên diện tích đất có khả năng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố quý I/2017 khoảng 1.917ha (trong đó 1.050ha đất lúa, 867ha đất màu), riêng xã Hải Tiến là trên 80ha.

Để khắc phục tình trạng nhân dân bỏ ruộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, UBND Thành phố đề nghị UBND các xã, phường rà soát, thống kê cụ thể diện tích ruộng đất bỏ hoang của từng hộ dân, nhu cầu sử dụng đất để hướng xử lý theo pháp luật đất đai; Thống nhất với Công ty TNHH Phú Lâm về các nội dung cụ thể liên quan đến phát triển cùng nguyên liệu; Thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các diện tích đất bỏ hoang sau khi thực hiện xong khâu dồn điển đổi thửa,…

4.3. Về kinh phí cho lực lượng quân sự xã: Dự toán năm 2017 phân bổ cho xã Hải Tiến 9 triệu đồng (bằng 50% mức quy định); còn lại 50% huy động từ quỹ QPAN do xã trực tiếp thu; nếu nguồn kinh phí trên không đủ để thực hiện, đề nghị UBND xã chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí phân bổ theo loại xã (được giao 75 triệu đồng), từ nguồn dự phòng ngân sách xã (239 triệu đồng). Trường hợp nguồn kinh phí ngân sách xã không đủ để thực hiện nhiệm vụ huy động các lực lượng khi có sự cố xảy ra (cháy rừng,...) thì chủ động báo cáo UBND thành phố xem xét, hỗ trợ.

5. Cử tri Phường Trần Phú đề nghị Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại khu vực Chợ Asean đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới an ninh trật tự - an toàn xã hội

Ngày 24/4/2017, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND, trong đó chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực đường Trần Phú kéo dài, khu vực trước và sau trường THPT Chu Văn An xong trước ngày 29/4/2017. Đến nay các hộ kinh doanh ven đường Trần Phú kéo dài đã cơ bản đã chấp hành và không để hàng hóa, mái che lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên chưa được giải quyết tận gốc, dứt điểm, khi các lực lượng chức năng rời địa bàn thì việc vi phạm lại tái diễn, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện các giải pháp: Tạm thời bố trí đủ số ki-ốt phục vụ cho các hộ kinh doanh có nhu cầu vào kinh doanh trong chợ; Lập điều chỉnh quy hoạch và xây dựng chợ đảm bảo tiêu chí quy định trong năm 2017; Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Khu dân cư đô thị Bắc đại lộ Hòa Bình trong năm 2017;...

UBND Thành phố kính báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XX./.

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đổi biển số đối với xe kinh doanh vận tải

Đổi biển số đối với xe kinh doanh vận tải


Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai

Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai


Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy


Làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tại Quảng Ninh về việc bàn tháo gỡ vấn đề vướng mắc trong thanh toán biên mậu của cư dân biên giới

Làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tại Quảng Ninh về việc bàn tháo gỡ vấn đề vướng mắc trong thanh toán biên mậu của cư dân biên giới


TP Móng Cái tiêm vac xin phòng Covid-19 toàn dân, đợt 12

TP Móng Cái tiêm vac xin phòng Covid-19 toàn dân, đợt 12


Chấm dứt hoạt động Chợ km12 từ 20/9, đưa Chợ Hải Đông mới vào hoạt động

Chấm dứt hoạt động Chợ km12 từ 20/9, đưa Chợ Hải Đông mới vào hoạt động


Các xã phường sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tiêm vac xin phòng covid-19 toàn dân (đợt XII) năm 2021

Các xã phường sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tiêm vac xin phòng covid-19 toàn dân (đợt XII) năm 2021


TP Móng Cái tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2/2021

TP Móng Cái tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2/2021


Hội nghị trực tuyến về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị trực tuyến về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh


Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch tiêm chủng diện rộng đợt XII trên toàn địa bàn Thành phố Móng Cái

Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch tiêm chủng diện rộng đợt XII trên toàn địa bàn Thành phố Móng Cái


Hai năm tù giam cho kẻ chống người thi hành công vụ

Hai năm tù giam cho kẻ chống người thi hành công vụ


Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ

Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ


TP Móng Cái chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập, sạt lở

TP Móng Cái chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập, sạt lở


Ủng hộ TP Móng Cái máy xét nghiệm Realtime PCR

Ủng hộ TP Móng Cái máy xét nghiệm Realtime PCR


Tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh hợp pháp

Tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh hợp pháp