Banner trang chủ

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Bảo vệ môi trường

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

4