Banner trang chủ

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

3

2

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

4

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

4

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

4

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Công thương

3

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Công thương

3

7

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Công thương

4

8

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ

Công thương

3

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Công thương

3

10

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Công thương

3

11

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

4

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

4

13

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

4

14

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

3

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

3

16

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

3

17

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Công thương

4

18

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Công thương

4

19

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Công thương

4

20

Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới

Công thương

3

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

4

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

4

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

4

24

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

4

25

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Công thương

4

26

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Công thương

4

27

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

4