Banner trang chủ

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số: 999/QĐ-UBND ngày 23/32020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông

Giao thông vận tải

3

x

2

Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Giao thông vận tải

3

x

3

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

Giao thông vận tải

3

x

4

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Giao thông vận tải

3

x

5

Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

Giao thông vận tải

3

x

6

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Giao thông vận tải

3

x

7

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Giao thông vận tải

3

x

8

Đăng ký phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Giao thông vận tải

3

x

9

Đăng ký phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Giao thông vận tải

3

x

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Giao thông vận tải

3

x

11

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Giao thông vận tải

3

x

12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông vận tải

3

x

13

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông vận tải

3

x

14

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Giao thông vận tải

3

x

15

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Giao thông vận tải

3

x

16

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Giao thông vận tải

3

x