Banner trang chủ

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

LÂM NGHIỆP

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Xác nhận bảng kê lâm sản

Lâm nghiệp

4