Banner trang chủ

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

MÔI TRƯỜNG

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Môi trường

3

2

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

3