Banner tin

Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 28/10, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được truyền trực tuyến tại 231 điểm cầu với trên 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, chỉ đạo, trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Tại đầu cầu Móng Cái, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đã quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký quán triệt Nghị quyết 

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, 727 tổ chức cơ sở đảng và 5.045 chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 25-27/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã diễn ra trong không khí “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – đổi mới – phát triển” với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đại hội lựa chọn và bầu chỉ một lần theo Điều lệ Đảng với tỷ lệ tín nhiệm cao được một tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ XV của Đảng bộ tỉnh, gồm 53 đồng chí, trong đó tái cử 42 đồng chí, tham gia lần đầu 11 đồng chí. Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong tổng số 17 đồng chí được đề cử (số dư 13,33%). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV với 53/53 số phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XV. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Đó là, đến năm 2030, xây dựng phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 – 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, Đại hội thống nhất cao 19 chỉ tiêu đến năm 2025, thống nhất định hướng phát triển, 3 khâu đột phá, 4 quan điểm giai đoạn 2020 – 2025.

Móng Cái tham dự học tập Nghị quyết qua đường truyền trực tuyến 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt chuyên đề về lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định thì có 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và được xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai. Đó là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí khẳng định, việc chú trọng triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nguyên nhân then chốt để tỉnh Quảng Ninh đạt được những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả, Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu quan trọng trên 17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, chủ yếu. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển…Tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã quán triệt tới các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh chuyên đề các chương trình về công tác đảm bảo vững chắc QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt chuyên đề phát triển KT-XH nhanh, bền vững (2020-2025).Theo đó, kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước và của tỉnh sau gần 35 năm đổi mới, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên mọi phương diện. Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; đưa Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững giai đoạn 2020 – 2025 cũng đã được quán triệt tại Hội nghị.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, trước ngày 15/11, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chương trình hành động tới các cán bộ, đảng viên.

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy


Làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tại Quảng Ninh về việc bàn tháo gỡ vấn đề vướng mắc trong thanh toán biên mậu của cư dân biên giới

Làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tại Quảng Ninh về việc bàn tháo gỡ vấn đề vướng mắc trong thanh toán biên mậu của cư dân biên giới


TP Móng Cái tiêm vac xin phòng Covid-19 toàn dân, đợt 12

TP Móng Cái tiêm vac xin phòng Covid-19 toàn dân, đợt 12


Các xã phường sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tiêm vac xin phòng covid-19 toàn dân (đợt XII) năm 2021

Các xã phường sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tiêm vac xin phòng covid-19 toàn dân (đợt XII) năm 2021


Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch tiêm chủng diện rộng đợt XII trên toàn địa bàn Thành phố Móng Cái

Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch tiêm chủng diện rộng đợt XII trên toàn địa bàn Thành phố Móng Cái


TP Móng Cái chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập, sạt lở

TP Móng Cái chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập, sạt lở


Ủng hộ TP Móng Cái máy xét nghiệm Realtime PCR

Ủng hộ TP Móng Cái máy xét nghiệm Realtime PCR


Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy


Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan

Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan


Đoàn công tác Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái

Đoàn công tác Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái


Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng – an ninh cho đảng viên mới khóa II năm 2021.

Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng – an ninh cho đảng viên mới khóa II năm 2021.


Phó chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương động viên, tặng quà đoàn công tác ngành y tế Móng Cái hỗ trợ TP Hạ Long tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid - 19

Phó chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương động viên, tặng quà đoàn công tác ngành y tế Móng Cái hỗ trợ TP Hạ Long tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid - 19


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn kiểm tra, làm việc tại TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn kiểm tra, làm việc tại TP Móng Cái


Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc định kỳ phòng chống dịch Covid - 19

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc định kỳ phòng chống dịch Covid - 19


Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, cổng chợ

Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, cổng chợ