Banner tin

Móng Cái tích cực chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái đang nỗ lực chuẩn bị cho công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh và Trung ương.

TP Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử 23/5/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Móng Cái được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc trên phạm vi toàn thành phố. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, dân chủ, đúng luật định, các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố đã thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch. Trong đó chủ động kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương về những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mở rộng dân chủ trong công tác hiệp thương giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Việc xây dựng phương án cán bộ chủ chốt HĐND-UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện kỹ lưỡng, gắn với Đề án nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được phê duyệt.

Thành ủy và Đảng ủy 17/17 xã, phường đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban. Từng nhiệm vụ được phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo gắn trách nhiệm cá nhân với địa bàn phụ trách. UBND 17/17 xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xây dựng quy chế làm việc và ban hành kế hoạch bầu cử theo đúng luật định.

Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai được tiến hành theo đúng trình tự quy định. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, TP Móng Cái thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 30 đại biểu, số đại biểu tái cử là 17 người. Theo đó số người được hiệp thương giới thiệu ứng cử là 102 đại biểu, đảm bảo đủ thành phần, cơ cấu theo luật định. Cụ thể, về thành phần gồm: Cơ quan đảng là 11 người, tỉ lệ 10,78%; Chính quyền là 23 người, tỉ lệ 22,25%; UBMTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ là 11 người, tỉ lệ 10,78%; Công an, quân đội là 4 người, tỉ lệ 3,92%; Cơ quan, đơn vị khác gồm 53 người, tỉ lệ 51,96%. Về cơ cấu, số lượng ứng cử viên nữ là 37 người, tỉ lệ 36,27%; người dân tộc thiểu số: 4 người, tỉ lệ 3,92%; ứng cử viên trẻ tuổi là 18 người, tỉ lệ 17,65%; người ngoài Đảng là 13 người tỉ lệ 12,75%; Tôn giáo là 4 người tỉ lệ 3,92%; ứng cử viên tái cử là 17 nguời, tỉ lệ 56,67%. Ở cấp xã, phường, sau hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các địa phương đã tiến hành thảo luận, thống nhất điều chỉnh số lượng, cơ cấu, phân bổ đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 354, số đại biểu phân bổ, giới thiệu là 1.085 người, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định.

Thường trực UBMTTQ chủ tọa điều hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Móng Cái được giới thiệu 12 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành phố đã thực hiện các quy trình để thống nhất nhân sự giới thiệu ứng cử, trong đó đảm bảo cơ cấu: ứng cử viên nữ là 4 người; ngoài Đảng là 5 người; dưới 40 tuổi là 1 người; dân tộc thiểu số 2 người; ứng cử viên tái cử là 1 người. Về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành phố Móng Cái được giới thiệu 1 người ra ứng cử.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức ngày 17/3, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ, giới thiệu ứng cử và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, xã phường đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 102 người được phân bổ ứng cử. Những người được giới thiệu đưa ra lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 sau hiệp thương lần thứ hai gồm 62 đại biểu. Tiếp đó, TP Móng Cái sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

Tại các hội nghị hiệp thương, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tập trung giải trình các vấn đề các đại biểu thắc mắc, quan tâm. Qua đó, các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đều được đại biểu tham gia thống nhất tán thành với tỉ lệ cao. Nhìn chung, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỉ lệ hợp lí đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi...

Ủy ban bầu cử Thành phố và các xã phường đã ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử đảm bảo về hình thức văn bản, thời gian theo luật định đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, đơn vị bầu cử Thành phố là 10, mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử các xã, phường là 101. Dự kiến khu vực bỏ phiếu bầu 4 cấp là 103; khu vực bỏ phiếu bầu 3 cấp là 109, trong đó có 6 khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.Theo thống kê sơ bộ số cử tri toàn Thành phố có khoảng trên 71.600 người.  

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí được các cơ quan liên quan và các xã, phường quan tâm thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quan tâm triển khai. Song song với đó, TP Móng Cái đã tiếp nhận và chuyển con dấu Ủy ban bầu cử cấp xã cho 17 xã, phường. Tiếp nhận và chuyển tài liệu phục vụ bầu cử do Ủy ban bầu cử Tỉnh cung cấp đến các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố, các xã, phường và thôn, khu trên địa bàn với số lượng 228 quyển. Các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã, phường đã và đang tiến hành rà soát các nhà văn hóa thôn, khu, địa điểm tổ chức bầu cử, để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

Móng Cái tích cực chuẩn bị để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân (Ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ TP Móng Cái cũng gặp một số khó khăn nhất định. Bà Vũ Thị Thanh Thảo, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố cho biết: “Ở một số xã, phường, công tác chuẩn bị còn gặp lúng túng do nhiều đồng chí cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; số cử tri tạm trú lớn thường có biến động nên thành phố cũng gặp khó khăn trong việc thống kê, lập danh sách cử tri. Đặc biệt là, triển khai công tác bầu cử trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường nên công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử trong từng bước, từng nội dung phải thận trọng, các phương án đều phải tính đến tình huống không mong muốn nhất là khi có dịch bệnh xảy ra, khó khăn về nguồn lực, nhân lực. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đến nay TP Móng Cái đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công vào ngày 23/5/2021”.

Hiện nay, TP Móng Cái đang khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm đúng thời gian quy định theo sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố sẽ gặt hái thành công, trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Qua đó lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trong toàn tỉnh và cả nước.

 

Tin cùng chuyên mục

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới


Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”


Cô giáo - “Thủ lĩnh” Đoàn, Đội giàu tâm huyết

Cô giáo - “Thủ lĩnh” Đoàn, Đội giàu tâm huyết


Hội LHPN xã Quảng Nghĩa: Vững tin vào một nhiệm kỳ mới thành công

Hội LHPN xã Quảng Nghĩa: Vững tin vào một nhiệm kỳ mới thành công


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông


Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội

Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội


Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.

Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.


Đền Xã Tắc: “Cột mốc” văn hóa, di sản Quốc gia

Đền Xã Tắc: “Cột mốc” văn hóa, di sản Quốc gia


MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công

MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công


Móng Cái: Chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp

Móng Cái: Chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp


TP Móng Cái tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2021: Lên tiếng vì thiên nhiên

TP Móng Cái tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2021: Lên tiếng vì thiên nhiên


Đoàn phường Bình Ngọc tổ chức “Hội chợ 0 đồng - Xuân tình nguyện”

Đoàn phường Bình Ngọc tổ chức “Hội chợ 0 đồng - Xuân tình nguyện”


Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng

Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng


TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử


Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp tỉnh chỉnh trang di tích lịch sử đồi Trần Phú

Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp tỉnh chỉnh trang di tích lịch sử đồi Trần Phú