Banner tin

Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong năm 2017, với sự chủ động, quyết tâm, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng cách làm sáng tạo, hiệu quả, TP Móng Cái tiếp thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược. Đây là nền tảng quan trọng để Móng Cái nỗ lực thực hiện mục tiêu phấn đấu trước năm 2020 trở thành đô thị loại II.

 

Tổ chức lễ khánh thành xây dựng và thông xe Cầu Bắc Luân II

Đưa vào hoạt động các công trình động lực

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, TP Móng Cái đã chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh các dự án, nhất là các dự án công trình động lực. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, dồn sức huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, nhất là ưu tiên cho các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng của Thành phố từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình động lực, thúc đẩy phát triển thương mại, nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trong năm 2017, Thành phố đã tổ chức Lễ khánh thành và thông xe thử nghiệm cầu phao Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); công bố Quyết định của UBND Tỉnh về mở lối mở/cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc); hoàn thành đường dẫn cầu Bắc Luân 2, tổ chức lễ khánh thành xây dựng Cầu Bắc Luân II; mở rộng, nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Ka Long; chuẩn bị xong các thủ tục thực hiện dự án trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án "Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ 2" sử dụng nguồn vốn ADB. Thực hiện xã hội hóa được 05 sân vận động ở các xã, phường: Trần Phú, Ninh Dương, Hải Tiến, Ka Long, Hải Xuân với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 quy hoạch chiến lược KKTCK Móng Cái, bố trí tổng kế hoạch vốn 51,2 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, sửa chữa cải thiện hệ thống giao thông nội thị, giao thông nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu nâng cấp Móng Cái trở thành đô thị loại II trước năm 2020. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục kêu gọi đầu tư hệ thống các chợ trên địa bàn, đặc biệt là chợ 3, chợ Asean; đầu tư xây dựng, nâng cấp các chợ nông thôn (chợ Km11 Hải Đông, chợ Quảng Nghĩa, chợ Bắc Sơn,...).

 Lễ khánh thành và thông xe thử nghiệm cầu phao Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

Cùng với hoàn thiện nhanh chóng kết cấu hạ tầng với nhiều dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng cũng được Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhất là các dự án động lực như Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Trường đào tạo nghề Mỏ Hồng Cẩm tại Móng Cái; mở rộng khu bến bãi km3+4 sông Ka Long, phường Hải Yên; đường dẫn cầu Bắc Luân II và một số dự án khác,... tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo TP Móng Cái đã tập trung chỉ đạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước. Qua đó, Thành phố đang nỗ lực nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công Thành phố; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các phường, xã trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tiếp nhận và phê duyệt tại chỗ thủ tục hành chính công, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch là mục tiêu phục vụ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 21.923/23.394 hồ sơ (đạt tỷ lệ 93,7%); số hồ số đã giải quyết đúng hạn và trước hạn trên phần mềm "Một cửa điện tử" đến thời điểm hiện nay đạt 100% hồ sơ.

Nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công Thành phố

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Tỉnh về tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ TTHC tại Trung tâm HCC. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI và SIPAS; phối hợp mở 04 lớp tập huấn nâng cao chất lượng quản trị hành chính công PAPI với tổng số 615 học viên tham dự; triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công nộp hồ sơ trực tuyến cho 97 cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa các xã, phường.  Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 25, Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kế hoạch, lộ trình đề ra; thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Phối hợp tham mưu hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 (2016-2021); xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt xã, phường theo đúng hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện hoàn thành bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ “2017-2020” với 100% trưởng thôn là đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và BTV Thành ủy.

Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng nhu cầu của Thành phố và Khu KTCK. Tập trung hoàn thiện Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực Khu KTCK Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình Tỉnh phê duyệt; quan tâm đào tạo và đào tạo lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác dạy nghề cho người lao động được chú trọng hơn, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn Thành phố đạt 65,8% (tăng 4,8% so năm 2016); triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề theo chương trình 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình nông thôn mới 2017; tổ chức mở 10 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 345 học viên.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Kết thúc năm 2017, có thể khẳng định, với sự quyết tâm, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng cách làm sáng tạo, hiệu quả, Móng Cái đã thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược. Với một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đang dần hoàn thiện, rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến đầu tư, sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là động lực thúc đẩy, phát huy được tối đa những tiềm năng, lợi thế sẵn có, góp phần đưa Móng Cái trở thành đô thị loại II trước năm 2020.

 

Tin cùng chuyên mục

Tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà nạn nhân chất độc da cam


Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”


TP Móng Cái: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

TP Móng Cái: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình


Về Lễ hội Đình Trà Cổ - Về miền di sản

Về Lễ hội Đình Trà Cổ - Về miền di sản


“Đầy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khoẻ của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”

“Đầy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khoẻ của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”


Móng Cái siết chặt hoạt động kinh doanh thực phẩm

Móng Cái siết chặt hoạt động kinh doanh thực phẩm


Gặp người hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ nơi địa đầu Tổ Quốc

Gặp người hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ nơi địa đầu Tổ Quốc


Công an Móng Cái nỗ lực vì sự hài lòng của nhân dân

Công an Móng Cái nỗ lực vì sự hài lòng của nhân dân


Tuổi cao, gương sáng phát triển kinh tế

Tuổi cao, gương sáng phát triển kinh tế


Thành phố Móng Cái: Tổ chức lễ tế Xã Tắc

Thành phố Móng Cái: Tổ chức lễ tế Xã Tắc


Đền Xã Tắc - “cột mốc” vững bền nơi biên cương Tổ Quốc.

Đền Xã Tắc - “cột mốc” vững bền nơi biên cương Tổ Quốc.


Trung tâm y tế TP Móng Cái vững niềm tin nơi tuyến đầu

Trung tâm y tế TP Móng Cái vững niềm tin nơi tuyến đầu


Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay trong những ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay trong những ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán


Phường Hòa Lạc nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa mừng Đảng – mừng Xuân 2018

Phường Hòa Lạc nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa mừng Đảng – mừng Xuân 2018