Baner KBNN Móng Cái

Phân công nhiệm vụ ban lãnh đạo Kho bạc Móng Cái

 

Đ/c: Lê Văn Mã

- Chức vụ:                    Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị : Cao cấp 

- Số điện thoại:0983.680.666

- Email:       malv@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 - Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Tài vụ nội bộ; Công tác kế toán; Trưởng ban quản lý kho; Trưởng ban chỉ đạo ISO 9001-2008; Công tác tin học; Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 - Kiểm soát và ký chứng từ của các giao dịch viên: Nguyễn Thị Nguyệt; Lương Thị Quế; Nguyễn Thị Quýt; Ninh Thị Phương Liên và chứng từ thanh toán song phương điện tử.

Đ/c: Nguyễn Thị Ái Thu

- Chức vụ:                   Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại: 0946.112.188

- Email:           Thuna@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Móng Cái và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc đơn vị.

 - Phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát soát; Hành chính, bảo vệ.

 - Kiểm soát và ký chứng từ của các giao dịch viên: Chu Quang Huy; Đinh Đức Thiện; Lê Tuyết Sao, Phùng Văn Biển, Nguyễn Thị Hương Lan

 

Gửi bình luận