Banner tin

Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu khả quan

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Móng Cái phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND thành phố cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kết quả này chính là nền tảng quan trọng để TP Móng Cái thực hiện thành công nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2017.

 

Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu khả quan

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, TP Móng Cái  đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chương trình công tác năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, xã phường đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đảm bảo kịp thời, sớm đưa các cơ chế, chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Với những nỗ lực kiến tạo các giá trị tăng trưởng bền vững, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất nhập khẩu góp phần tăng thu ngân sách Thành phố, Thu nội địa (trong cân đối) tăng 2,4% CK

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Thành phố phải kể đến hoạt động sản xuất ngành Công nghiệp – TTCN giữ được mức độ tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đạt 3.842,4 tỷ đồng, tăng 25,9% CK, trong đó sản phẩm công nghiệp chủ yếu là sợi bông cotton của công ty KHKT TexHong Ngân Long đạt 57.212,8 tấn, ước thực hiện 6 tháng đạt 70.262,8 tấn, đạt 47,9%KH, tăng 4,4% CK; dầu (DMC) đạt 556,2 tấn, ước 6 tháng đạt 746,2 tấn, tăng 11,8%CK. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Thành phố đã chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 202012. Tập trung chỉ đạo kiểm tra rà soát các nguồn thu thuế, thu phí, lệ phí tận thu, tăng thu, chống thất thu NSNN, nhờ đó Thu nội địa (trong cân đối) tăng 2,4% CK. Hoạt động thương mại nội địa được quản lý tốt, cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Thành phố 6 tháng đạt 3.397 tỷ đồng, bằng 104,2% CK.

Tổng khách du lịch đến Móng Cái ước đạt trên 1,08 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ

Đạt kết quả trên, không thể không nhắc tới sự đóng góp rất lớn của ngành du lịch với mức tăng 14,4% so CK. Môi trường kinh doanh du lịch từngbước được cải thiện; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch9 trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch phát triển…góp phần đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, phát huy hiệu quả 04 tuyến, 15 điểm du lịch trên địa bàn. Tổng khách du lịch đến Móng Cái ước đạt trên 1,08 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Nộp NSNN ước đạt trên 441 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt trên 725 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả tích cực. Quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường được tăng cường. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng và tăng cường.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đạt 3.842,4 tỷ đồng, tăng 25,9% CK

Thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2017

Để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2017 của Tỉnh và Thành phố, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh, xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt tổ chức ký cam kết đến 100% các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan trên địa bàn Thành phố nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thành lập Tổ công tác thực hiện chủ đề năm và thường xuyên thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy chế, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân để có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay nhận thức, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố được nâng lên đáng kể, cơ bản tạo được sự hài lòng đối với cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, giải quyết công việc.

TP Móng Cái ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã bổ sung quy chế làm việc, nội quy; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện việc niêm yết nội quy, lịch công tác và các nội dung khác theo quy định. Bước đầu có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung chỉ đạo của cấp trên về bài trí phòng làm việc theo hướng ngăn nắp, khoa học; quan tâm việc đảm bảo vệ sinh, môi trường làm việc. Các cơ quan đơn vị đã giải quyết cơ bản đảm bảo công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tính chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác trong thực hiện nhiệm vụ chung được nâng lên. Chấp hành tương đối tốt chế độ thông tin báo cáo.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm việc ký cam kết thực hiện chủ đề năm. Ý thức, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước được nâng lên. Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, đeo thẻ, trang phục, tuân thủ các quy định về những việc không được làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành chế độ hội họp, đặc biệt là về thời gian được nâng lên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở du lịch trên địa bàn; Xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử Người Móng Cái thân thiện”

Ý thức, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước được nâng lên

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, xử lý vi phạm, khen thưởng liên quan đến thực hiện chủ đề năm 2017: Tiến hành kiểm tra tại 60 lượt các cơ quan, đơn vị, xã, phường (36 lượt tại các xã, phường, 24 lượt tại cơ quan, đơn vị) trên địa bàn; Qua kiểm tra, tại một số cơ quan, đơn vị, xã, phường vệ sinh cơ quan chưa thật sự sạch sẽ, sắp xếp bày trí phòng làm việc chưa ngăn nắp; còn có cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm nghiêm túc việc đeo thẻ, giờ giấc làm việc. Thành phố đã có văn bản yêu cầu 15 cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm Kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và xem xét xử lý kỷ luật đối 02 viên chức bằng hình thức khiển trách.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hạn chế trong thời gian tới, trong phiên họp thường ký tháng 6, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Kinh chỉ đạo tất cả các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm.

Nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 6 tháng đầu năm

Có thể thấy, với những giải pháp toàn diện, sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và quyết tâm cao độ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố - sẽ là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Móng Cái 6 tháng cuối năm 2017 cũng như trong những năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục

Tuổi cao, gương sáng phát triển kinh tế

Tuổi cao, gương sáng phát triển kinh tế


Thành phố Móng Cái: Tổ chức lễ tế Xã Tắc

Thành phố Móng Cái: Tổ chức lễ tế Xã Tắc


Đền Xã Tắc - “cột mốc” vững bền nơi biên cương Tổ Quốc.

Đền Xã Tắc - “cột mốc” vững bền nơi biên cương Tổ Quốc.


Trung tâm y tế TP Móng Cái vững niềm tin nơi tuyến đầu

Trung tâm y tế TP Móng Cái vững niềm tin nơi tuyến đầu


Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay trong những ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay trong những ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán


Phường Hòa Lạc nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa mừng Đảng – mừng Xuân 2018

Phường Hòa Lạc nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa mừng Đảng – mừng Xuân 2018


Sẽ thực hiện cưỡng chế

Sẽ thực hiện cưỡng chế


Nỗ lực bứt phá trong thu ngân sách năm 2017

Nỗ lực bứt phá trong thu ngân sách năm 2017


Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu

Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu


Du lịch Móng Cái đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn

Du lịch Móng Cái đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn


Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản: Những kết quả khả quan

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản: Những kết quả khả quan


Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược


Móng Cái thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Móng Cái thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn


Nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động

Nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động


"Con đường hoa - không rác thải" của nữ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 10 xã Hải Đông

"Con đường hoa - không rác thải" của nữ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 10 xã Hải Đông