Banner trang chủ

Phòng thống kê

Trụ sở : phố Nguyễn Du - phường Hòa Lạc – Thành phố Móng Cái

Điện thoại : 033. 881.600

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

* Chức năng: Phòng thống kê Thành phố Móng Cái là phòng nghiệp vụ của Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh tại Thành phố Móng Cái, có chức năng giúp Cục trưởng thống kê thống nhất quản lý công tác thống kê của địa phương theo quy định của Luật thống kê.

Chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế quỹ lương, tài chính của Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh.

* Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch do Cục trưởng cục thống kê giao; thu thập, sử lý, tổng hợp, phân tích, công bố lưu trữ số liệu và dự báo thống kê; căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của lãnh đạo Đảng, Chính quyền Thành phố.

Phối hợp điều tra thống kê, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối với các ngành, thống kê xã, phường, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Biên soạn niên giám thống kê và các nhiệm vụ khác theo quy định Của Luật  thống kê và do Cục trưởng Cục thống kê giao.

Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế 05 cán bộ công chức gồm: 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng, 03 cán bộ nghiệp vụ đ ư ợc chia thành 04 bộ phận nghiệp vụ chính