Banner trang chủ

THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Y tế

Phòng Y tế thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Số 19, phố Võ Thị Sáu, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại liên hệ: 033.3981005 - 033.3772181        Email: phongyt.mc@quangninh.gov.vn.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

1.1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn thành phố Móng Cái; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND thành phố và ủy quyền của Sở Y tế Quảng Ninh.

1.2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình UBND thành phố:

a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

b. Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, dân số -  KHHGĐ; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt.

2.3. Giúp UBND thành phố thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn thành phố theo quy định cảu pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2.4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn thành phố.

2.5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về y tế.

2.6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở y tế Quảng Ninh.

2.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

BỘ MÁY TỔ CHỨC:

            Đ/c:            Hoàng Thị Xuyến

- Chức vụ: Trưởng Phòng y tế; Giám đốc TTDS - KHHGĐ 

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa 

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên chính.

- Điện thoại: 0936.494.090.         

- Email: hoangthixuyen @quangninh.gov.vn