Banner trang chủ

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI

 1. Sự cần thiết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ thành lập 04 Khu kinh tế, trong đó có 03 Khu kinh tế cửa khẩu gồm Móng Cái (KKTCK Móng Cái bao gồm toàn bộ thành phố Móng Cái và 9 xã thuộc huyện Hải Hà), Hoành Mô – Đồng Văn, và Bắc Phong Sinh. Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Móng Cái không những là KKTCK mà còn là KKT ven biển. Trong bối cảnh mới và được sự ủy quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1663/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 3 năm 2013, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì lập, tổ chức thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Được sự chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 2190/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc thuê tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Tập đoàn tư vấn McKinsey lập dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2014.
 1. Mục đích: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKTCK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” là căn cứ cho phát triển kinh tế - xã hội của khu kinh tế nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng và an ninh.

        (1). Làm rõ các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của KKTCK Móng Cái, giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường quan trọng nhất, phát                triển cơ sở hạ tầng và các chiến lược đầu tư. (2). Quy hoạch tổng thể sẽ tạo điều kiện cho KKTCK Móng Cái phát triển trở thành một KKT công nghiệp và dịch vụ             mạnh, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam. (3). Làm cơ sở xây dựng các kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm nhằm hỗ trợ               công tác quản lý và điều hành quá trình phát triển kinh tế - xã hội của KKTCK Móng Cái; (4). Cung cấp các thông tin cần thiết về định hướng chiến lược, tiềm năng             kinh tế, cơ hội đầu tư và các nhu cầu phát triển của KKTCK Móng Cái tới các nhà đầu tư, nhà tài trợ cũng như người dân trên địa bàn. (5). Đảm bảo công tác bảo             vệ  môi trường và phát triển bền vững.

 1. Căn cứ chủ yếu để lập quy hoạch
 • Nghị quyết số 54/NQTW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;
 • Kết luận số 47KL/TW ngày 6/5/2009 của Bộ Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X;
 • Thông báo số 108TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị về Đề án “Phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”;
 • Nghị định 164/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 sửa đổi Nghị định số 29/2008/NĐCP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
 • Nghị định số 92/2006/NĐCP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;
 • Nghị định số 04/2008/NĐCP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 92/2006/NĐCP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;
 • Quyết định số 19/2012/QĐTTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập KKTCK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;
 • Quyết định số 99/2009/QĐTTg ngày 29/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020;
 • Nghị quyết số 11NQ/TW ngày 28/6/2010 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh về xây dựng và phát triển thành phố Móng Cái đến năm 2020;
 • Quyết định số 3134/QĐUBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
 • Công văn số 861/CVUBND ngày 17/7/2012 của UBND thành phố Móng Cái về việc triển khai Quy hoạch KKTCK Móng Cái;
 • Công văn số 1663/BKHĐTKTDV ngày 14 tháng 3 năm 2013 về việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tếxã hội các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 • Công văn số 2190/VPCPKTTH ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc thuê tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh.
 1. Báo cáo gồm bốn phần:

        Phần I: Các yếu tố, điều kiện và thực trạng phát triển kinh tế-xã hội KKTCK Móng Cái đến năm 2013;

       Phần II: Định hướng phát triển kinh tế-xã hội KKTCK Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

       Phần III: Các giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể; Phần IV: Đề xuất, kiến nghị.

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý và triển khai các đồ án quy hoạch đô thị”

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý và triển khai các đồ án quy hoạch đô thị”

Phát triển du lịch theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH khu KTCK Móng Cái

Phát triển du lịch theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH khu KTCK Móng Cái


Khu du lịch đảo Vĩnh Trung- Vĩnh Thực (Móng Cái) được ưu tiên lập quy hoạch phân khu trong năm 2016

Khu du lịch đảo Vĩnh Trung- Vĩnh Thực (Móng Cái) được ưu tiên lập quy hoạch phân khu trong năm 2016


Công bố các quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: Tầm nhìn chiến lược

Công bố các quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: Tầm nhìn chiến lược


Thẩm định lựa chọn phương án Quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt – Trung

Thẩm định lựa chọn phương án Quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt – Trung


UBND tỉnh nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái

UBND tỉnh nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái


Móng Cái - Địa phương số 1 về công tác lập quy hoạch


Ngày 13- 9 khởi công Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và công bố các Quy hoạch chiến lược của tỉnh

Ngày 13- 9 khởi công Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và công bố các Quy hoạch chiến lược của tỉnh