Banner trang chủ

QUYẾT ĐỊNH: Số: 2295/QĐ- UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

 
   

 Số: 2295/QĐ- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Quảng Ninh, ngày  10 tháng  10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện,

Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1271/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết công khai TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 66/TTr-STP ngày 16/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện và bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Có Phụ lục danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

       Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 để tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính; chủ động lựa chọn TTHC phù hợp với thực tế của địa phương để đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (nếu có), đảm bảo số lượng TTHC theo lộ trình của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Quyết định này, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành làm thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định có liên quan đến nội dung thủ tục hành chính thì UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm áp dụng văn bản mới ban hành; niêm yết công khai các quy định mới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Hành chính cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

       - Mục B, phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

         - Mục B, C, phụ luc 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

       - Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Phụ lục I), thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Phụ lục II) ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;    

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;       

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- V0, V3;

- Trung tâm thông tin;

- Lưu: VT, TH4.      35 bản- QĐ90

 

                   CHỦ TỊCH

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Đọc         

Chi tiết tải tại đây

 

Tin cùng chuyên mục


Văn bản số 42/UBND-VP

Văn bản số 42/UBND-VP


QUYẾT ĐỊNH Số: 4038 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014: V/v Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch thành phố Móng cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH Số: 4038 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014: V/v Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch thành phố Móng cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 V/v thành lập hội đồng đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II - trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 V/v thành lập hội đồng đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II - trên địa bàn Thành phố Móng Cái.Quyết định 3104/QĐ-UBND ngày 15/09/2010

Quyết định 3104/QĐ-UBND ngày 15/09/2010


Văn bản số 1220/CV-UBND

Văn bản số 1220/CV-UBND