công khai ngân sách

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái