Banner trang chủ

Thi hành án dân sự Móng Cái

Trụ sở: Số 99 - Đường Nguyễn Du - phường Hòa Lạc - thành phố Móng Cái

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án và các quyết định khác theo quy định của pháp luật

- Giải quyết khiếu lại về thi hành án theo quy định của pháp pháp luật thi hành án dân sự.

- Chủ động ra quyết định thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí, truy thu, xử lý các táng vật, tài sản theo quyết định của Bản án. Ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án của cơ quan Nhà nước tổ chức xã hội và công dân trên cơ sở quyết định, bản án của Toà án.

- Báo cáo và thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác thi hành án dân sự tại địa phương theo quy định tại điều 57,58 Pháp lệnh thi hành án dân sự, Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ.

- Tham mưu cho UBND Thành phố về lĩnh vực Thi hành án dân sự.

- Quán lý cán bộ, công chức của Thi hành án dân sự cấp huyện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện chế độ tài chính, quản lý cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động được giao theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện công tác thi đua trong đơn vị và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc Thi hành án dân sự cấp huyện có thành tích trong hoạt động thi hành án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:  

- Trưởng thi hành án ( 01 người).

-  Phó trưởng thi hành án( 01 người).

-  Chấp hành viên ( 01 người).

-  Chuyên viên và các chức danh ( 07người).

Các bộ phận nghiệp vụ:

1. Bộ phận án hình sự (Trực tiếp thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự theo quy định của pháp luật).

2. Bộ phận án dân: Trực tiếp thi hành gồm: án dân sự.