Banner công dân

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 1/11/2019

Ấn vào link dưới để xem thêm:

https://drive.google.com/file/d/1egihWK5H-W5YmPupSIMXZ2hbqUv0edW5/view?usp=sharing