Banner công dân

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 15/11/2019

Ấn vào link dưới để xem thêm:

https://drive.google.com/file/d/0B5JPk5X_WJZQR0M3WWZhcEdLTkU5WXpORkJIdEdZaUF0RjU0/view?usp=sharing