Baner KBNN Móng Cái

Thông báo phân công nhiệm vụ ban lãnh đạo Kho bạc Móng Cái

KBNN QUẢNG NINH                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 

 KBNN MÓNG CÁI                                                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 01 / PCNV-KBMC                                                            

                                                               Móng Cái, ngày 28 tháng 09  năm 2017

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

TRONG BAN LÃNH ĐẠO KBNN MÓNG CÁI

 

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-KBNN ngày 10/7/2017 của Tổng Giám đốc KBNN về việc phê duyệt Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN"

Căn cứ Quyết định số 4236/QĐ-KBNN ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Tổng Giám đốc KBNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ vào quy chế làm việc của Kho bạc Nhà nước Móng Cái. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ thực tế và sau khi họp bàn thống nhất trong ban lãnh đạo đơn vị. Kho bạc Nhà nước Móng Cái phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo đơn vị cụ thể như sau:

1.  Đ/c Lê Văn Mã – Giám đốc KBNN Móng Cái:

          - Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

          - Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

          - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Tài vụ nội bộ; Công tác kế toán; Trưởng ban quản lý kho; Trưởng ban chỉ đạo ISO 9001-2008; Công tác tin học; Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          - Trực tiếp kiểm soát và ký chứng từ của cán bộ kiểm soát chi: Nguyễn Thị Nguyệt; Lương Thị Quế; Phùng Thị Kỳ.

          - Trực tiếp sinh hoạt với bộ phận Kế toán.

2.  Đ/c Nguyễn Thị Ái Thu - Phó giám đốc:

          - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Móng Cái và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

          - Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc đơn vị.

          - Phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát; Hành chính, bảo vệ.

          - Trực tiếp kiểm soát và ký chứng từ của cán bộ kiểm soát chi: Chu Quang Huy; Đinh Đức Thiện; Lê Tuyết Sao.    

          - Trực tiếp sinh hoạt với bộ phận kiểm soát chi, hành chính, bảo vệ.

          Trên đây là phân công nhiệm vụ công tác đối với ban lãnh đạo KBNN móng Cái được thực hiện theo đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc. Kho bạc Nhà nước Móng Cái xin thông báo để  UBND Thành phố Móng Cái cùng các đơn vị liên quan trên địa bàn được biết để phối hợp với KBNN Móng Cái thực hiện tốt công tác quản lý quỹ NSNN trên địa bàn.

Nơi nhận                                                                         GIÁM ĐỐC                                                                                 

- UBND TP Móng Cái (B.cáo)

- Các đơn vị liên quan trên địa bàn (T.báo)

- Cổng thông tin điện tử TP Móng Cái (T.tin)                                           (Đã ký)

- Ban lãnh đạo KBMC

- Các bộ phận  N.vụ(T.hiện)                                                                                                                                         

- Lưu VT, TCCB                                                               

                                                                         Lê Văn Mã       

                   

Gửi bình luận