Baner KBNN Móng Cái

Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC Kho bạc Móng Cái

KBNN QUẢNG NINH

KBNN MÓNG CÁI

Số: 371/PC-KBMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Móng Cái, ngày 01 tháng 11 năm 2020

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÔNG CHỨC

LÀM NHIỆM VỤ GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG (GDV)
TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MÓNG CÁI

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN tại KBNN cấp huyện không có tổ chức phòng.

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế tại đơn vị phù hợp với năng lực, sở trường  đảm bảo nguyên tắc “một cửa một giao dịch viên” Kho bạc Nhà nước Móng Cái phân công công việc cho CBCC làm nhiệm vụ giao dịch với khách hàng (GDV) tại đơn vị cụ thể như sau:

I./ KẾ TOÁN TRƯỞNG

  1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Khiêm:

- Xây dựng các chương trình kế hoạch ,tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ KTNN; chế độ chi tiêu tài chính nội bộ của đơn vị.

- Kiểm soát ký các chứng từ thu chi NSNN trên chương trình TABMIS, kiểm soát lệnh thanh toán đi đến trên chương trình TABMIS - LKB, ký các loại báo cáo theo quy định. thực hiện kiểm soát ký chứng từ chương trình TTSP, TCS.

- Thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản của các đơn vị giao dịch; tham gia thành viên ban quản lý kho, báo cáo tự kiểm tra theo CT 4125, thực hiện công việc khác khi Ban Giám đốc phân công.

II./ GIAO DỊCH VIÊN

  1. Đ/c Đinh Đức Thiện

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách TP: Phòng Kinh tế; Trường Mầm non Hải Sơn; Trường Mầm non Hải Hoà; Trường Mầm non Bắc Sơn.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị: Xã Hi Xuân; Xã Vĩnh Trung; Xã Hi Sơn; Phường Hải Hoà.

- Phụ trách các d án và chi phí BQL do Công ty TNHH mt Thành viên Thy li Min Đông; Ban qun lý GMSII quản lý.

- Thc hin cp nht, đối chiếu s liu thanh toán theo định kỳ; Tổng hp báo cáo tình hình thc hin nhiệm vụ của đơn vị theo định kỳ hoặc đột xut để gi KBNN cp trên và các đơn v liên quan theo quy định;

- Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định.

- Lp báo cáo công trình hoàn thành đã được phê duyt quyết toán, làm th tc tt toán, Hoàn thin h sơ bàn giao kho lưu tr theo quy định;

- Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v, xây dng báo cáo kết qu t kim tra;

- Phối hợp rà soát, kiểm tra chứng từ trước khi đưa vào lưu trữ. Thực hiện công tác ISO của đơn vị, báo cáo thu hi vốn 327 thc hin các nhim v khác do Ban Giám đốc phân công.

   3.  Đ/c Chu Quang Huy

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách TP: Trường Tiểu học Hải Yên; Trường Tiểu học Bình Ngọc.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị: Xã Hi Đông; Xã Hi Tiến; Xã Qung Nghĩa; Xã Vạn Ninh.

- Phụ trách các d án và chi phí qun lý do đơn v Ban qun lý d án công trình TP Móng Cái quản lý;

- Tng hp, đối chiếu s liu và thc hin báo cáo thanh toán VĐT, báo cáo thanh toán CTMT theo quy định;

- Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định.

- Lp báo cáo công trình hoàn thành đã được phê duyt quyết toán, làm th tc tt toán, Hoàn thin h sơ bàn giao kho lưu tr theo quy định;

- Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v. Phối hợp rà soát chứng từ trước khi đóng và đưa vào lưu trữ, thc hin các nhim v khác do Ban Giám đốc phân công.

       4.  Đ/c: Lương Thị Quế  

   - Phụ trách giao dịch các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục TP Móng Cái (Bao gồm Phòng Giáo dục và 13 đơn vị khối THCS: Trường TH & THCS Hải Sơn; Trường TH & THCS Bắc Sơn; Trường TH & THCS Vĩnh Trung; khối Tiểu học: Trường Tiểu học Hải Xuân; Trường Tiểu học Vạn Ninh; Trường Tiểu học Quảng Nghĩa; Trường Tiểu học Hải Hoà; Trường Tiểu học Ninh Dương; Trường Tiểu học Vĩnh Thực; Trường Tiểu học Hải Tiến; Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc; Trường Tiểu học Hải Đông).

- Phụ trách giao dịch các đơn vị thụ hưởng ngân sách phường: Phường Ka Long; Phường Ninh Dương; Phường Hải Yên.

 - Thực hiện công tác tự kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị

- Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực hiện dự án theo quy định.

- Quản lý con dấu (KBNN Móng Cái) của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

5.  Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt  

- Phụ trách giao dịch các đơn v sử dụng ngân sách Tnh: Trung tâm Y tế; Trường THPT Lý Thường Kit; Trường THPT Trn Phú; Phòng Công chng s 2; Trm qun lý vn ti quá cnh đường b Vit Trung; Trm kim soát liên hp KM 15;

- Phụ trách giao dịch các đơn v sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái: Văn phòng Thành y; Trung tâm GDNN GDTX; Phòng tài nguyên môi trường; BQL ch; Nhà công vụ TP; Qu vì người nghèo; Công ty CP môi trường & công trình đô thị.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách xã phường: Xã Vĩnh Thực; Phường Trần Phú; Phường Trà Cổ.

- Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định. Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn vị, thc hin các nhim v khác do Ban Giám đốc phân công.

             6.  Đ/c: Phùng Văn Biển

 - Phụ trách giao dịch các đơn v giao dch sử dụng ngân sách Trung ương: Trung tâm hành chính công; Phòng Tư pháp; Trm khí tượng Móng Cái; Trm kim tra Hi văn Trà C.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Tỉnh: Đội quản lý thị trường số 4; Hạt kiểm lâm

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách TP: Hội chữ thập đỏ; Phòng Lao động TBXH; Liên đoàn Lao động; Trung tâm DVKT nông nghiệp; Bảo hiểm xã hội; Trường Mầm non Quảng Nghĩa; Trường Mầm non Vĩnh Thực; Trường Mầm non Hồng Hà; Trường Mầm non Vĩnh Trung; Trường Mầm non Hoa Mai; Trường Mầm non Hải Đông; Trường Mầm Non Hải Xuân.

- Giao dịch viên hạch toán chuyên thu tài khoản tiền gửi của Bảo hiểm xã hội, thu hộ dịch vụ Trung tâm viễn thông, Điện lực TP Móng Cái, Công ty CP nước sạch, Bưu điện TP Móng Cái.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư của đơn vị, tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị. Tổng hợp đóng lưu chứng từ hàng ngày, đóng tập tài liệu hồ sơ lưu trữ, thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

          7.  Đ/c: Nguyễn Thị Quýt

 - Phụ trách giao dịch các đơn v giao dch sử dụng ngân sách Trung ương: Chi cục thuế; Vin Kim sát; Tòa án; Chi cc Thi hành án; Chi cc Thng kê; Trm kim dch thc vt; Chi cc Hi quan Móng Cái; Chi cc Hi quan cng Vn Gia; Đội Kiểm soát Hi Quan s 1.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái: Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH; Trường Mầm non Ninh Dương; Trường Mầm non Hải Yên. 

- Phụ trách giao dịch các đơn v sử dụng ngân sách xã phường: Xã Bắc Sơn.

- Thực hiện uỷ quyền của kế toán trưởng, quản lý kiểm tra đối chiếu tài khoản tiền mặt 1112, kế toán phê duyệt lệnh chi tiền cơ quan tài chính, thanh toán viên chương trình TABMIS – LKB, thanh toán công trái, trái phiếu; các báo cáo liên quan đến thanh toán công trái, trái phiếu, kế toán quản lý theo dõi biên lai ấn chỉ có giá và viết biên lai thu phạt vi phạm hành chính.    

- Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tổng hợp và rà soát kiểm tra báo cáo chi ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

         8.  Đ/c: Ninh Thị Phương Liên

 -  Giao dịch viên hạch toán thu NSNN, hoàn thiện chứng từ tài khoản chuyên thu với các NHTM và hoàn trả các khoản thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền, các tài khoản tạm thu tạm giữ, quản lý con dấu kế toán, thực hiện công tác kế toán chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái: Phòng y tế; Phòng văn hóa thông tin; Phòng quản lý đô thị; Văn phòng HĐND và UBND; Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng tài chính kế hoạch; Trung tâm truyền thông và văn hóa.

- Phụ trách các đơn vị sử dụng ngân sách xã phường: Phường Hoà Lạc.

- Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tổng hợp và rà soát kiểm tra báo cáo thu ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

          9.  Đ/c: Nguyễn Thị Hương Lan

  - Giao dịch viên chi chuyển giao ngân sách tỉnh - huyện, thanh toán viên chương trình TTSP, quản lý kiểm tra đối chiếu tài khoản TTSP 1191, công tác tin học quản trị mạng, sao lưu các dữ liệu điện tử, các chương trình ứng dụng, sao lưu số liệu dự phòng KTNN, KQKB-TT.

- Phụ trách các dự án và chi phí ban quản lý của đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất.

 - Phụ trách giao dịch các đơn v khi An ninh Quc phòng: Công an Tp Móng Cái; BCH Quân sự TP; B đội đảo Vĩnh Thc; B đội Đảo Trn; Lâm trường 27;  Đồn biên phòng Pò Hèn; Đn Biên phòng Bc Sơn; Đn Biên phòng Hi Hòa; Đồn Biên phòng Trà C; Đồn Biên phòng CK cảng Vạn Gia; Đn Biên phòng Ca khu Quốc tế Móng Cái; Lâm trường 42.

- Phụ trách các đơn vị giao dịch sử dụng ngân sách TP: BQL Khu du lịch Trà Cổ; BQL Rừng phòng hộ; BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái; KBNN Móng Cái; Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; Trường Tiểu học Trà Cổ; Trường Tiểu học Ka Long; Trường Mầm non Trà Cổ; Trường Mầm non Hải Tiến; Trường Mầm non Bình Ngọc; Trường Mầm non Vạn Ninh.

 - Phụ trách các đơn vị sử dụng ngân sách xã phường: Phường Bình Ngọc

 - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

           10.  Đ/c: Phùng Thị Kỳ          - Thủ kho kiêm Thủ quỹ, Kiểm ngân:

- Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân, thu chi tiền mặt, bảo quản tiền mặt, ấn chỉ có giá giao quản lý, các tài sản tạm thu, tạm giữ và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thu phạt vi phạm hành chính, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.  

Trên đây là phân công công việc cho CBCC làm nhiệm vụ giao dịch với khách hàng (GDV) thực hiện Đề án “một cửa một giao dịch viên”. Kho bạc Nhà nước Móng Cái xin báo cáo và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.

Nơi nhận:

- KBQN (để B/c);

- Ban giám đốc (để C/đạo);

- Các GDV (để T/hiện);                                  

- Lưu: VT.           

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Mã

 

Gửi bình luận