Baner KBNN Móng Cái

Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC Kho bạc Móng Cái

KBNN QUẢNG NINH                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                

    KBNN MÓNG CÁI                                                                           Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 02 / PCNV-KBMC                                                            

                                                                                     Móng Cái, ngày 28 tháng 09  năm 2017

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

ĐỐI VỚI CBCC KHO BẠC NHÀ NƯỚC MÓNG CÁI

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-KBNN ngày 10/7/2017 của Tổng Giám đốc KBNN về việc phê duyệt Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN"

Căn cứ Quyết định số 4236/QĐ-KBNN ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Tổng Giám đốc KBNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ vào quy chế làm việc của Kho bạc Nhà nước Móng Cái. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ thực tế và sự chỉ đạo của KBNN Quảng Ninh. Kho bạc Nhà nước Móng Cái phân công nhiệm vụ đối với CBCC của đơn vị cụ thể như sau:

I./ BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI

1.  Đ/c Đinh Đức Thiện - Nhân viên KSC

   - Phụ trách KSC các đơn vị: Xã Hi Xuân; Xã Vĩnh Trung; Xã Vĩnh Thc; Xã Hi Sơn; Xã Bc Sơn.

   - Phụ trách KSC các d án và chi phí BQL do Công ty TNHH mt Thành viên Thy li Min Đông; Trung tâm phát trin qu đất; Ban qun lý GMSII quản lý.

   - Thc hin cp nht, đối chiếu s liu thanh toán theo định kỳ giữa bộ phận KSC với bộ phn kế toán; Tổng hp báo cáo tình hình thc hin nhiệm vụ của đơn vị theo định kỳ hoặc đột xut để gi KBNN cp trên và các đơn v liên quan theo quy định;

   - Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định.

   - Lp báo cáo công trình hoàn thành đã được phê duyt quyết toán, làm th tc tt toán, Hoàn thin h sơ bàn giao kho lưu tr theo quy định;

   - Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v, xây dng báo cáo kết qu t kim tra;

   - Phối hợp rà soát, kiểm tra chứng từ trước khi đưa vào lưu trữ. Đóng chng từ thuộc trách nhiệm của bộ phận KSC.

   - Thực hiện công tác ISO của đơn vị.

   - Tiếp nhận, tổng hợp đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị.

   - Báo cáo thu hi vốn 327

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo phân công.

2.  Đ/c Chu Quang Huy - Chuyên viên KSC:

   - Phụ trách KSC các đơn vị: Xã Hi Đông; Xã Hi Tiến; Xã Qung Nghĩa.

   - Phụ trách KSC các d án và chi phí qun lý do đơn v Ban qun lý d án công trình TP Móng Cái quản lý;

   - Tng hp, đối chiếu s liu vi b phn kế toán và thc hin báo cáo thanh toán VĐT, báo cáo thanh toán CTMT theo quy định;

   - Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định.

   - Lp báo cáo công trình hoàn thành đã được phê duyt quyết toán, làm th tc tt toán, Hoàn thin h sơ bàn giao kho lưu tr theo quy định;

   - Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v.

   - Phối hợp rà soát chứng từ trước khi đóng và đưa vào lưu trữ. Phi hp đóng chng từ thuộc trách nhiệm của bộ phận KSC .

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

3.  Đ/c: Lương Thị Quế  - Nhân viên KSC:

   - Phụ trách KSC Các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục TP Móng Cái (Bao gồm Phòng Giáo dục và  và 47 trường học).

   - Phụ trách KSC các đơn vị thụ hưởng ngân sách phường: Phường Ka Long; Phường Ninh Dương; Phường Hải Yên.

   - Thực hiện công tác tự kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị

   - Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực hiện dự án theo quy định.

   - Quản lý con dấu của đơn vị (Trừ dấu kế toán)

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

4.  Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt  - Nhân viên KSC:

   - Phụ trách KSC: 22 đơn v giao dch gm:

    + Các đơn v th hưởng Ngân sách tnh (8 đơn v): Trung tâm Y tế; Trường PTTH Lý Thường Kit; Trường PTTH Trn Phú; Phòng Công chng s 2 Qung Ninh; Trm qun lý vn ti quá cnh đường b Vit Trung; Trm kim soát liên hp KM 15; Đội qun lý th trường s 4; Ht Kim lâm.

    + Các đơn v th hưởng Ngân sách thành phố Móng Cái (14 đơn vị): BQL rng phòng hộ; TTBD chính trị; Văn phòng Thành y; Phòng thanh tra; Phòng ni vụ; Trung tâm GDNNGDTX; Phòng tài nguyên môi trường; Trung tâm DV k thut nông nghip; BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng cái; BQL ch; Nhà khách công v; Liên đoàn Lao Động; Qu vì người nghèo; Công ty MTĐT.

   - Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định.

   - Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v.

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo phân công.

5.  Đ/c: Lê Thị Tuyết Sao - Chuyên viên KSC:

   - Phụ trách KSC  21 đơn vị giao dịch gồm:

    + Các đơn vị thụ hưởng Ngân sách thành phố Móng Cái (16 đơn vị): Phòng y tế; Hội chữ thập đỏ; Phòng văn hóa thông tin; Phòng lao động TB&XH;  Phòng kinh tế; Phòng quản lý đô thị; Văn phòng HĐND và UBND thành phố Móng Cái; Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; Phòng tư pháp; Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng tài chính kế hoạch; Trung tâm dân số và kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm hành chính công; Trung tâm truyền thông và văn hóa; Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH.

    + Các đơn vị thụ hưởng ngân sách Phường, Xã (6 đơn vị): Phường Trà Cổ; Phường Bình Ngọc; Phường Trần Phú; Phường Hải Hòa; Phường Hòa Lạc; Xã Vạn Ninh.

   - Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực hiện dự án theo quy định.

   - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị.

   - Kiểm tra, rà soát lại chứng từ của bộ phận KSC trước khi đưa vào đóng chứng từ lưu trữ.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

6.  Đ/c: Phùng Thị Kỳ - Nhân viên KSC:

   - Phụ trách KSC các đơn v giao dch th hưởng NS Trung ương (12 đơn v): Chi cc Thuế; Vin Kim sát; Tòa án; Chi cc Thi hành án; Chi cc Thng kê; Trm kim dch thc vt; Chi cc Hi quan Móng Cái; Chi cc Hi quan cng Vn Gia; Đội KS Hi Quan s 1; Cng v Móng Cái; Trm khí tượng Móng Cái; Trm kim tra Hi văn Trà C.

   - Phụ trách KSC các đơn v khi An ninh (3 đơn vị) : Công an Tp Móng Cái; Đội PCCC số 1; Đơn vị A50.

   - Phụ trách KSC các đơn v khi Quc phòng (11 đơn vị): Thành đội Móng Cái; B đội đảo Vĩnh Thc; B đội Đảo Trn; Lâm trường 27;  Đồn biên phòng Pò Hèn; Đn Biên phòng Bc Sơn; Đn Biên phòng Hi Hòa; Đồn Biên phòng Trà C; Đồn Biên phòng Vạn Gia; Đn Biên phòng Ca khu Quốc tế  Móng Cái; Đoàn 42.

   - Đối chiếu, xác nhn s dư TK d toán; Tài khon tin gi; đối chiếu thc hin d án theo quy định.

   - Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v.

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo phân công.

II./ BỘ PHẬN KẾ TOÁN.

1.  Đ/c: Bùi Thị Lan Anh - Kế toán trưởng:

   - Phụ trách bộ phận kế toán, kiểm soát và ký chứng từ kế toán cả trên giấy và trên các chương trình ứng dụng; Xét duyệt hồ sơ mở và sử dụng tài khoản. Tạo các loại sổ , báo cáo theo danh mục quy định.

   - Tham mưu cho Giám đốc về công tác tài vụ; Triển khai và chỉ đạo tổ thực hiện các văn bản chế độ giúp cho bộ phận kế toán hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được ban giám đốc phân công

2.  Đ/c: Phùng Văn Biển - Kế toán viên:

   - Ph trách tin hc; Sao lưu d liu đin t

   - Qun lý và báo cáo thiết b CNTT ti đơn v định k lên cp trc qun tr khu vc máy ch, phi hp vi phòng Tin hc x lý khc phc các s c v CNTT.

   - Trc h tr, hướng dn người s dng thiết b CNTT, khai thác có hiu qu các chc năng, tính năng tin ích có sn; Thực hiện các báo cáo có liên quan đến công tác tin hc.

   - Kế toán thanh toán song phương đin t; Kế toán thanh toán đin t liên kho bc.

   - Nhn chng t KSC ca nhân viên KSC: Nguyn Th Nguyt; Lương Thị Quế.

   - Thc hin nhim v văn thư ti đơn v.

   - Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v.

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo phân công.

3.  Đ/c: Nguyễn Thị Quýt - Kế toán viên:

   - Kế toán phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu; Thực hiện các báo cáo liên quan đến thanh toán Công trái, Trái phiếu.

   - Kế toán chi ngân sách huyện bằng lệnhh chi tiền

   - Giữ tài khoản chuyên thu của BHXH

   - Kế toán ấn chỉ đặc biệt trong kho

   - Giữ tài khoản tiền mặt, tiền giả, tài sản tạm giữ, các tài khoản trung gian (3972,3999...)

   - Tổng hợp báo cáo chi 4 cấp Ngân sách.

   - Tổng hợp báo cáo tự kiểm tra của bộ phận kế toán.

   - Nhận chứng từ KSC của nhân viên KSC: Lê Thị Tuyết Sao; Phùng Thị Kỳ.

   - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

4.  Đ/c: Ninh Thị Phương Liên - Kế toán viên:

   - Kế toán thu NSNN; Hoàn tr thu NSNN; Kế toán nhn và x lý tài khon chuyên thu vi các NHTM.

   - Kế toán tài v - Ni b

   - Tng hp báo cáo thu NSNN; Lp bng kê thu pht gi các cơ quan ra quyết định x pht.

   - Kế toán tm thu, tm gi và các tài khon thu khác

   - Qun lý con du kế toán.

   - Nhn chng t KSC của nhân viên KSC: Chu Quang Huy; Đinh Đức Thin.

   - Thc hin t kim tra theo kế hoch kim tra ca đơn v.

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo phân công.

5.  Đ/c: Hoàng Thị Vân - Kế toán viên:

   - Kiểm tra và đóng chứng từ kế toán

   - Kế toán chi chuyển giao NS Tỉnh, NS Huyện

   - Giữ tài khoản TGNH của Kho bạc Nhà nước Móng Cái tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt nam chi nhánh Móng Cái.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

6.  Đ/c: Trần Thị Ánh - Thủ kho kiêm Thủ quỹ, Kiểm ngân:

   - Th kho; Th quỹ; Kim ngân. Đảm nhim toàn b nhim v ca công tác kho qu.

   - Thu pht vi phm hành chính.

   - Thc hin các nhim v khác do lãnh đạo phân công.

III./ BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH, BẢO VỆ, LÁI XE.

1.  Đ/c: Ngô Bá Quốc:

   - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan theo lịch phân công; Lái xe; Kiêm nhiệm thêm công tác quản lý kho lưu trữ; Quản lý thiết bị phòng cháy chữa cháy; Điện; Nước; CAMERA an ninh; Công tác hành chính của đơn vị.

   - Phối hợp tốt với Đ/c Lê Văn Hiền; Vũ Văn Lưu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

2.  Đ/c: Lê Văn Hiền:

   - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan theo lịch phân công; Thực hiện việc bảo vệ, áp tải tiền khi điều chuyển. Phụ trách công tác tự vệ của đơn vị; Phối hợp với Đ/c Ngô Bá Quốc thực hiện công tác hành chính của đơn vị.

     - Phối hợp tốt với Đ/c Ngô Bá Quốc; Vũ Văn Lưu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

3.  Đ/c: Vũ Văn Lưu:

   - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan theo lịch phân công.

   - Phối hợp tốt với Đ/c Lê Văn Hiền; Ngô Bá Quốc trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

          Việc phân công nhiệm vụ công tác trên đây được thực hiện kể từ ngày 02/10/2017.

          Trên đây là phân công nhiệm vụ công tác đối với CBCC được thực hiện theo đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc. Kho bạc Nhà nước Móng Cái xin thông báo để  UBND Thành phố Móng Cái cùng các đơn vị liên quan trên địa bàn được biết để phối hợp với KBNN Móng Cái thực hiện tốt công tác quản lý quỹ NSNN trên địa bàn.

Nơi nhận                                                                         GIÁM ĐỐC                                                                                  

- UBND TP Móng Cái (B.cáo)

- Các đơn vị liên quan trên địa bàn (T.báo)

- Cổng thông tin điện tử TP Móng Cái (T.tin)                                          (Đã ký)

- Ban lãnh đạo KBMC

- Các bộ phận  N.vụ(T.hiện)                                                                                                                                        

- Lưu VT, TCCB                                                               

                                                                                                                            Lê Văn Mã       

                   

 

 

                      

 

Gửi bình luận