Baner KBNN Móng Cái

Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Móng Cái

BAN LÃNH ĐẠO

Đ/c: Lê Văn Mã

- Chức vụ:                    Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị : Cao cấp 

- Số điện thoại:0983.680.666

- Email:       malv@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và

trước pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ

sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.
- Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm

vụ của Kho bạc Nhà nước Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

được giao. 
 - Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Tài vụ nội bộ;

Công tác kế toán; Trưởng ban quản lý kho; Trưởng ban chỉ đạo ISO

9001-2008; Công tác tin học; Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết

khiếu nại, tố cáo.
 - Kiểm soát và ký chứng từ của các giao dịch viên: Nguyễn Thị Nguyệt;

Lương Thị Quế; Nguyễn Thị Quýt; Ninh Thị Phương Liên và chứng từ

thanh toán song phương điện tử.

Đ/c: Nguyễn Thị Ái Thu

- Chức vụ:                   Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại: 0946.112.188

- Email:           Thuna@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Móng Cái và trước pháp luật

về lĩnh vực công tác được phân công.
- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của

Giám đốc đơn vị.
- Phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát soát; Hành chính, bảo vệ.
- Kiểm soát và ký chứng từ của các giao dịch viên: Chu Quang Huy;

Đinh Đức Thiện; Lê Tuyết Sao, Phùng Văn Biển, Nguyễn Thị Hương Lan.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ THUỘC BỘ PHẬN GIAO DỊCH

Đ/c: Nguyễn Ngọc Khiêm

- Chức vụ:       Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:    Trung cấp

- Số điện thoại:          0973 963 693

- Email:           khiemnn01@vst.gov.vn

- Xây dựng các chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ KTNN;

chế độ chi tiêu tài chính nội bộ của đơn vị. 
- Kiểm soát ký các chứng từ thu chi NSNN trên chương trình TABMIS, kiểm soát

lệnh thanh toán đi đến trên chương trình TABMIS - LKB, ký các loại báo cáo theo

quy định. thực hiện kiểm soát ký chứng từ chương trình TTSP, TCS.
- Thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản của các đơn vị giao dịch; tham gia thành

viên ban quản lý kho, báo cáo tự kiểm tra theo CT 4125, thực hiện công việc khác khi

Ban Giám đốc phân công.

Đ/c: Nguyễn Thị Quýt

- Chức vụ:       Ủy quyền Kế Toán trưởng

Trình độ chuyên môn:          Đại học

Số điện thoại:         0904.069.224

Email: quytnt@vst.gov.vn

  - Phụ trách giao dịch các đơn vị giao dịch sử dụng ngân sách Trung ương:

Viện Kiểm sát ND; Tòa án; Chi cục Thi hành án; Chi cục Thống kê; Trạm kiểm

dịch thực vật; Chi cục Hải quan Móng Cái; Chi cục Hải quan cảng Vạn Gia; Đội Kiểm

soát Hải Quan số 1.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách xã phường: Xã Bắc Sơn
      - Thực hiện uỷ quyền của kế toán trưởng, quản lý kiểm tra đối chiếu tài khoản

tiền mặt 1112, kế toán phê duyệt lệnh chi tiền cơ quan tài chính, thanh toán viên

chương trình TABMIS – LKB, thanh toán công trái, trái phiếu; các báo cáo liên

quan đến thanh toán công trái, trái phiếu.    
- Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tổng hợp và rà soát kiểm

tra báo cáo chi ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

của Ban Giám đốc.

Đ/c: Lê Thị Tuyết Sao

- Chức vụ:      Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn:          Đại học

Số điện thoại:      0912.576.907

Email: saolt@vst.gov.vn

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái

(14 đơn vị): Phòng Y tế; Phòng văn hóa thông tin; Phòng quản lý đô thị;

Văn phòng HĐND và UBND; Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường;

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng tài chính kế hoạch;Trung tâm truyền thông

và văn hóa; Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH; Trường Mầm non Ninh Dương; Trường Mầm non Hải Yên; Trường Mầm non Hoa Mai; Trường Mầm non Hải Đông; Trường Mầm non Hải Xuân.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Phường, Xã:

Phường Trà Cổ; Phường Hải Hòa; Xã Vạn Ninh.
     - Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu

thực hiện dự án theo quy định.
    - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị. Kiểm tra,

rà soát lại chứng từ trước khi đưa vào đóng chứng từ lưu trữ, thực hiện

các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Đ/c: Phùng Thị Kỳ

- Chức vụ:    Thủ kho, thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn:          Trung cấp

- Số điện thoại:      0904.123.766

- Email: kypt@vst.gov.vn

- Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân, thu chi tiền mặt, bảo quản tiền mặt, ấn chỉ

có giá giao quản lý, các tài sản tạm thu, tạm giữ và tịch thu theo quyết định

của cấp có thẩm quyền.
- Thu phạt vi phạm hành chính, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân

công của Ban giám đốc.

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

- Chức vụ:    Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:          Trung cấp

- Số điện thoại:      01689.932.598

- Email:   nguyetnt18@vst.gov.vn

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Tỉnh( 6 đơn vị):

Trung tâm Y tế; Trường THPT Lý Thường Kiệt; Trường THPT Trần Phú;

Phòng Công chứng số 2; Trạm quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt Trung; Trạm kiểm soát liên hợp KM 15. 
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái

(6 đơn vị): Văn phòng Thành ủy; Trung tâm GDNN GDTX; Phòng tài nguyên

môi trường; BQL chợ; Nhà khách công vụ; Công ty CP Môi trường & CTĐT

Móng Cái; Quỹ vì người Nghèo.
 - Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách xã phường: UBND Xã

Vĩnh Thực; UBND Phường Trần Phú
    - Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu

thực hiện dự án theo quy định. Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra

của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Đ/c: Phùng Văn Biển

- Chức vụ:    Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:      0948.205.815

- Email: bienpv@vst.gov.vn

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Tỉnh: Đội quản lý thị

trường số 4; Hạt Kiểm lâm. 
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái

(14 đơn vị): Hội Chữ thập đỏ Thành phố; Phòng Lao động TBXH;

Liên đoàn Lao động thành phố; Trung tâm DVKT Nông nghiệp; BHXH

thành phố; Trường Mầm non Quảng Nghĩa; Trường Mầm non Vĩnh Thực;

Trường Mầm non Hồng Hà; Trường Mầm non Vĩnh Trung.
- Giao dịch viên hạch toán chuyên thu tài khoản tiền gửi của Bảo hiểm xã hội;

thu hộ chuyển đi; thu hộ dịch vụ Trung tâm viễn thông, Điện lực TP Móng Cái, Công ty CP nước sạch, Bưu điện TP Móng Cái.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư của đơn vị, tự kiểm tra theo kế hoạch

kiểm tra của đơn vị. Tổng hợp đóng lưu chứng từ hàng ngày, đóng tập tài liệu

hồ sơ lưu trữ, thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Đ/c: Lương Thị Quế

- Chức vụ:    Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:     0333.508.728

- Email:  quelt01@vst.gov.vn

- Phụ trách giao dịch các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục TP Móng Cái

(Bao gồm Phòng Giáo dục; 13 đơn vị THCS; Trường TH & THCS Hải Sơn,

TH & THCS Bắc Sơn, TH & THCS Vĩnh Trung; khối tiểu học gồm:

TH Hải Xuân, TH Vạn Ninh, TH Quảng Nghĩa, TH Hải Hoà, TH Ninh Dương,

TH Vĩnh Thực, TH Hải Tiến, TH Đào Phúc Lộc, TH Hải Đông). 
- Phụ trách giao dịch các đơn vị thụ hưởng ngân sách phường: Phường

Ka Long; Phường Ninh Dương; Phường Hải Yên.
- Thực hiện công tác tự kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo kế hoạch

kiểm tra của đơn vị
- Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực

hiện dự án theo quy định.
- Quản lý con dấu (KBNN Móng Cái) của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ khác

do Ban Giám đốc phân công.

Đ/c: Chu Quang Huy

- Chức vụ:   Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:    0972.365.195

- Email: huycq@vst.gov.vn

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái:

Trường tiểu học Hải Yên; Trường tiểu học Bình Ngọc.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị khối xã, phường: Xã Hải Đông; Xã Hải Tiến;

Xã Quảng Nghĩa.
 - Phụ trách các dự án và chi phí quản lý do đơn vị Ban quản lý dự án công

trình TP Móng Cái quản lý; 
    - Tổng hợp, đối chiếu số liệu và thực hiện báo cáo thanh toán VĐT, báo cáo thanh toán CTMT theo quy định;
 - Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực

hiện dự án theo quy định.
 - Lập báo cáo công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán, làm thủ

tục tất toán, Hoàn thiện hồ sơ bàn giao kho lưu trữ theo quy định;
 - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị. Phối hợp rà soát chứng từ trước khi đóng và đưa vào lưu trữ, thực hiện các nhiệm vụ khác do

Ban Giám đốc phân công.

Đ/c: Đinh Đức Thiện

- Chức vụ:   Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:     01667.668.666

- Email: thiendd@vst.gov.vn

- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố Móng Cái:

Phòng Kinh tế thành phố, Trường Mầm non Hải Sơn; Trường Mầm non

Hải Hoà; Trường Mầm non Bắc Sơn.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị: Xã Hải Xuân; Xã Vĩnh Trung;  Xã Hải Sơn.
 - Phụ trách các dự án và chi phí BQL do Công ty TNHH một Thành viên

Thủy lợi Miền Đông; Ban quản lý GMSII quản lý.
- Thực hiện cập nhật, đối chiếu số liệu thanh toán theo định kỳ; Tổng hợp

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo định kỳ hoặc đột xuất

để gửi KBNN cấp trên và các đơn vị liên quan theo quy định;
 - Đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán; Tài khoản tiền gửi; đối chiếu thực hiện dự án theo quy định.
 - Lập báo cáo công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán, làm thủ tục tất toán, Hoàn thiện hồ sơ bàn giao kho lưu trữ theo quy định;
 - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, xây dựng báo cáo

kết quả tự kiểm tra;
 - Phối hợp rà soát, kiểm tra chứng từ trước khi đưa vào lưu trữ. Thực hiện

công tác ISO của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Đ/c: Ninh Thị Phương Liên

- Chức vụ:   Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:       Đại học

- Số điện thoại:   0942 096 995

- Email: lienntp@vst.gov.vn

 -  Giao dịch viên hạch toán thu NSNN, hoàn thiện chứng từ tài khoản chuyên

thu với các NHTM và hoàn trả các khoản thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền, các tài khoản tạm thu tạm giữ, quản lý con dấu kế toán, thực hiện công

tác kế toán chi tiêu nội bộ của đơn vị. 
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Tỉnh: Chi Cục Thuế Móng Cái
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Thành phố: Trung tâm

hành chính công; Phòng Tư pháp.
- Phụ trách các dự án và chi phí BQL của đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Xã, phường: UBND

phường Hoà Lạc.
- Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tổng hợp và rà soát kiểm tra báo cáo thu ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Đ/c: Nguyễn Thị Hương Lan

- Chức vụ:   Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn:       Đại học

- Số điện thoại:   0377 818 618

- Email: llannth02@vst.gov.vn

- Giao dịch viên chi chuyển giao ngân sách tỉnh - huyện, thanh toán viên

chương trình TTSP, quản lý kiểm tra đối chiếu tài khoản TTSP 1191,

công tác tin học quản trị mạng, sao lưu các dữ liệu điện tử, các chương trình

ứng dụng, sao lưu số liệu dự phòng KTNN, KQKB-TT.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách: BQL Khu Du lịch Trà Cổ; BQL rừng phòng hộ; Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái; KBNN Móng

Cái; Trường tiểu học Lý Tự Trọng; Trường Tiểu học Trà Cổ; Trường Tiểu học

Ka Long; Trường Mầm non Trà Cổ; Trường Mầm non Hải Tiến; Trường

Mầm non Bình Ngọc; Trường Mầm non Vạn Ninh.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị sử dụng ngân sách Xã, phường: UBND

phường Bình Ngọc.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị giao dịch sử dụng ngân sách Trung Ương:

Cảng vụ Móng Cái; Trạm khí tượng Móng Cái; Trạm kiểm tra Hải văn Trà Cổ.
- Phụ trách giao dịch các đơn vị khối An ninh: Công an Thành phố Móng Cái.
 - Phụ trách giao dịch các đơn vị khối Quốc phòng: BCH Quân sự TP Móng Cái; Bộ đội đảo Vĩnh Thực; Bộ đội Đảo Trần; Lâm trường 27;  Đồn biên phòng

Pò Hèn; Đồn Biên phòng Bắc Sơn; Đồn Biên phòng Hải Hòa; Đồn Biên phòng

Trà Cổ; Đồn Biên phòng Vạn Gia; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái; Đoàn 42.
- Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị, thực hiện các

nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - BẢO VỆ

Đ/c: Ngô Bá Quốc

- Chức vụ:   Lái xe

- Số điện thoại:  0913.261.306

- Email: quocnb@vst.gov.vn

Lái xe, văn thư - lưu trữ, bảo vệ, công tác hành chính

Đ/c: Lê Văn Hiền

- Chức vụ:   Bảo vệ

- Số điện thoại:  01657.386.960