Baner KBNN Móng Cái

Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Móng Cái

BAN LÃNH ĐẠO

Đ/c: Lê Văn Mã

- Chức vụ:                    Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị : Cao cấp 

- Số điện thoại:0983.680.666

- Email: malv@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước

pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài

liệu, công chức, lao động của đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của

Kho bạc Nhà nước Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Tài vụ nội bộ;

Công tác kế toán; Trưởng ban quản lý kho; Trưởng ban chỉ đạo ISO 9001-2008;

Công tác tin học; Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp kiểm soát và ký chứng từ của cán bộ kiểm soát chi: Nguyễn Thị Nguyệt;

Lương Thị Quế; Phùng Thị Kỳ.

- Trực tiếp sinh hoạt với bộ phận Kế toán.

Đ/c: Nguyễn Thị Ái Thu

- Chức vụ:                   Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại: 0946.112.188

- Email: Thuna@vst.gov.vn 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Móng Cái và trước pháp luật về lĩnh vực

công tác được phân công.

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc đơn vị.

- Phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát; Hành chính, bảo vệ.

- Trực tiếp kiểm soát và ký chứng từ của cán bộ kiểm soát chi: Chu Quang Huy;

Đinh Đức Thiện; Lê Tuyết Sao.    

- Trực tiếp sinh hoạt với bộ phận kiểm soát chi, hành chính, bảo vệ.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC MÓNG CÁI

TỔ KẾ TOÁN

Đ/c: Bùi Thị Lan Anh

- Chức vụ:       Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:    Trung cấp

Số điện thoại:          0904.033.828

Email:            anhbl@vst.gov.vn

- Phụ trách bộ phận kế toán, kiểm soát và ký chứng từ kế toán cả trên giấy và trên các chương trình ứng dụng; Xét duyệt hồ sơ mở và sử dụng tài khoản. Tạo các loại sổ , báo cáo theo danh mục quy định.

   - Tham mưu cho Giám đốc về công tác tài vụ; Triển khai và chỉ đạo tổ thực hiện các văn bản chế độ giúp cho bộ phận kế toán hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được ban giám đốc phân công

Đ/c: Nguyễn Thị Quýt

- Chức vụ:       Tổ phó tổ kế toán

Trình độ chuyên môn:          Đại học

Số điện thoại:         0904.069.224

Email: quytnt@vst.gov.vn

   - Kế toán phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu; Thực hiện các báo cáo liên quan đến thanh toán Công trái, Trái phiếu.

   - Kế toán chi ngân sách huyện bằng lệnhh chi tiền

   - Giữ tài khoản chuyên thu của BHXH

   - Kế toán ấn chỉ đặc biệt trong kho

   - Giữ tài khoản tiền mặt, tiền giả, tài sản tạm giữ, các tài khoản trung gian (3972,3999...)

   - Tổng hợp báo cáo chi 4 cấp Ngân sách.

   - Tổng hợp báo cáo tự kiểm tra của bộ phận kế toán.

   - Nhận chứng từ KSC của nhân viên KSC: Lê Thị Tuyết Sao; Phùng Thị Kỳ.

   - Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của đơn vị.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

Đ/c: Hoàng Thị Vân

- Chức vụ:       Kế toán viên

Trình độ chuyên môn:          Đại học

Số điện thoại:       0333.508.348

Email: van04ht@vst.gov.vn

   - Kiểm tra và đóng chứng từ kế toán

   - Kế toán chi chuyển giao NS Tỉnh, NS Huyện

   - Giữ tài khoản TGNH của Kho bạc Nhà nước Móng Cái tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt nam chi nhánh Móng Cái.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

Đ/c: Lê Thị Tuyết Sao

- Chức vụ:       Kế toán viên

Trình độ chuyên môn:          Đại học

Số điện thoại:      0912.576.907

Email: saolt@vst.gov.vn

Kế toán thu NSNN

 

Đ/c: Phùng Thị Kỳ

- Chức vụ:    Kế toán viên   

- Trình độ chuyên môn:          Trung cấp

- Số điện thoại:      0904.123.766

- Email: kypt@vst.gov.vn

Kế toán kiểm soát chi khối An ninh quốc phòng; khối Tiểu học

 

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

- Chức vụ:    Kế toán viên TC

- Trình độ chuyên môn:          Trung cấp

- Số điện thoại:      01689.932.598

- Email:   nguyetnt18@vst.gov.vn

Phụ trách kiểm soát chi ngân sách, tiền gửi ngân sách khối

thành phố ( 30 đơn vi); Thanh toán viên chương trình

thanh toán song phương điện tử.

Đ/c: Phùng Văn Biển

- Chức vụ:    Kế toán viên TC

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:      0948.205.815

- Email: bienpv@vst.gov.vn

Quản lý các đơn vị sử dụng ngân sách xã, phường;

Phụ trách công tác tin học tại đơn vị

Đ/c: Lương Thị Quế

- Chức vụ:    Kế toán viên SC

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:     0333.508.728

- Email:  quelt01@vst.gov.vn

Quản lý, kiểm soát chi các đơn vị trường học; Phòng giáo dục;

Tài khoản thanh toán vốn giữa Tỉnh và Huyện; Chi chuyển

giao ngân sách Tỉnh; Kế toán chi tiêu nội bộ; Thanh toán viên chương trình thanh toán Liên kho bạc; Kế toán tài khoản

tiền gửi Kho Bạc tại ngân hàng

Đ/c: Nguyễn Văn Sửu

- Chức vụ:    Kiểm ngân viên

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:     0912.089.600

- Email: suunv@vst.gov.vn

      Kiểm ngân

Đ/c: Trần Thị Ánh

- Chức vụ:   Thủ kho, thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn:          Đại học

- Số điện thoại:     0983.081.509

- Email: anhtt06@vst.gov.vn

                       Thủ kho, thủ quỹ

Đ/c: Trần Thị Toàn

- Chức vụ:   Kiểm ngân viên

- Trình độ chuyên môn:       Sơ cấp

- Số điện thoại:   0915.518.588

- Email: toantt@vst.gov.vn

Kiểm ngân viên

 

TỔ TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH

Đ/c: Chu Quang Huy

- Chức vụ:   Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn:      Đại học

- Số điện thoại:  0972.365.195

- Email:  huycq@vst.gov.vn

Quản lý và kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia

Đ/c: Đinh Đức Thiện

- Chức vụ:   Cán sự

- Trình độ chuyên môn:    Đại học

- Số điện thoại:  01667.668.666

- Email: thiendd@vst.gov.vn

Quản lý và kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn

sự nghiệp có tính chất đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia

Đ/c: Ngô Bá Quốc

- Chức vụ:   Lái xe

- Số điện thoại:  0913.261.306

- Email: quocnb@vst.gov.vn

Lái xe, văn thư - lưu trữ, bảo vệ, công tác hành chính

Đ/c: Lê Văn Hiền

- Chức vụ:   Bảo vệ

- Số điện thoại:  01657.386.960

Đ/c: Vũ Văn Lưu

- Chức vụ:   Bảo vệ

- Số điện thoại: 0904.027.488