Banner trang chủ

HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Ủy viên UBND Thành phố

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 0333.784.868

- Email:nguyentiendung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:  0904.089.068

- Email:  nguyenthuhuongpgdmc@gmail.com

Đ/c: Đỗ Xuân Điệp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 

- Email: 

Đ/c: Dương Thị Huệ

- Chức vụ:              Trưởng phòng

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế;

Cử nhân kinh tế Nông nghiệp; Cử nhân Ngoại ngữ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Số điện thoại:   0912092478

- Email:

Đ/c: Nhâm Sỹ Tiện

Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 0983.865.666

Đ/c: Lê Hồng Vân

Trưởng Công an Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: