Banner trang chủ

Văn bản số 42/UBND-VP

Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2014
Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 7436/UBND — TM3 ngày 20/12/2014 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2014 theo nội dung Văn bản số 18235/BTC-QLCS ngày 15/12/2014 của Bộ Tài chính; Công văn số 5068/TC-QLTSC ngày 31/12/2014 của Sờ Tài chính tỉnh Quảng Ninh vê việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2014; Ủy ban nhân dân thành phổ Móng Cái vêu cầu Chủ tịch các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện một số nội dung cụ thể:

 Chi tiết tải tại đây:

Bản gốc pdf

Biểu mẫu word

 

Tin cùng chuyên mụcQUYẾT ĐỊNH Số: 4038 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014: V/v Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch thành phố Móng cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH Số: 4038 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014: V/v Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch thành phố Móng cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 V/v thành lập hội đồng đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II - trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 V/v thành lập hội đồng đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II - trên địa bàn Thành phố Móng Cái.Quyết định 3104/QĐ-UBND ngày 15/09/2010

Quyết định 3104/QĐ-UBND ngày 15/09/2010


Văn bản số 1220/CV-UBND

Văn bản số 1220/CV-UBND