Banner trang chủ

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xuất bản

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

4

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

4