Banner truyền hình

Kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo của UBND Tỉnh đối với dịch vụ karaoke

;